Sony DSC-W50 Instrukcja Obsługi

Cyber-shot, Przygotowanie akumulatora, Wi^czanie aparatu/ustawianie zagara

vnimanie-okr

Advertising
background image

1

Przygotowanie akumulatora

2

Wi^czanie

aparatu/ustawianie

zagara

3

Wkiadanie „Memory Stick Duo”

(brak w zestawie)

Cyber-shot

Digital Still Camera

Przeczytaj

najpierw

Nejdfive si prectëte

DSC-W30/W40/W50

umiumnoN

Q

Instrukcja obstugi

Przed rozpoczçciem uzywania aparatu nalezy dokladnie przeczytac tç instrukcjç obstugi i

„Poradnik uzytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura)

oraz zachowac je do

wykorzystania w przysztosci.

Návod к obsluze

Pred uvedenim tohoto pristroje do provozu si laskave dùkladne prostudujte tuto prirucku

a prirucku

„Uzivatelska prírucka/Odstrañování problèma^ (samostatná publíkace)

a ulozte

si je к pozdejsímu pouzití.

© 2006 Sony Corporation Printed in China

2-667-828-93 (1)

l

i

l

i

Wtozyé akumulator.

Popchn^c delikatnie akumulator, aby uslyszec klikniçcie.

&

Do gniazda

sieciowego

Przewod zasilajqcy

Lampka

CHARGE

© Podtgczyc przewod

Swieci si?:

Ladowanie

zasilajgcy.

Nie swieci si?:

Zakonczone

(Rzeczywiste natadowanie)

Jezeli akumulator b?dzie ladowany jeszcze przez okolo godzin? (az b?dzie

catkowicie

naladowany), energii wystarczy na troch? dluzej.

'v____________________________________________________________________________________________________________ /

• Podt^czyc tadowark^ do najblizszego, tatwo dost^pnego gniazdka sieciowego.

• Nawet jesli lampka CHARGE nie swieci si^, ladowarka nie jest odl^czona od zrodla pr^du

zmiennego dopoki jest podl^czona do gniazdka sieciowego. Jezeli wyst^pi^ problemy z ladowark^

podczas jej uzywania, nalezy natychmiast wyl^czyc zasilanie, odl^czaj^c wtyczk^ od gniazdka

sieciowego.

• Po zakonczeniu ladowania odl^czyc przewod zasilaj^cy od gniazdka sieciowego i wyj^c akumulator

z ladowarki.

• Czas niezb^dny do pelnego naladowania zupelnie wyladowanego akumulatora (w zestawie)

w temperaturze

25°C

wynosi w przyblizeniu 330 minut, a rzeczywisty czas ladowania wynosi

w przyblizeniu 270 min. Ladowanie moze trwac dluzej w pewnych warunkach lub okolicznosciach.

Wtozyé naiadowany akumulator.

и

Otworzyc oslonç
akumulatora/
„Memory Stick Duo”.

Dzwignia wyjmowania akumulatora

Wlozyc akumulator, naciskajqc
brzegiem akumulatora

dzwigniç

wyjmowania akumulatora.

Zamknqc oslonç
akumulatora/„Memory
Stick Duo”.

Nacisn^é przycisk POWER.

Swieci siç

POWERS

Ustawié zegar za pomocg

przycisku sterowania.

1 Wybrac format wyswietlenia daty za pomoc^

A/T, po czym nacisn^c

0.

2 Wybrac kazd^ pozycjç za pomoc^ ◄/► i nastawic

z^dan^ wartosc za pomoc^ A/T, po czym nacisn^c

3 Wybrac [OK] za pomoc^ ► i nacisn^c 0.

Nastawianie zegara

1 R/M/D

M/D/R
D/M/R

Aby anulowac, wybrac [Anuluj] i nacisn^c •.

do konca, az kliknie.

Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest wtozona

Aparat nagrywa/odtwarza obrazy uzywaj^c pamiçci wewnçtrznej (32 MB). -
uzytkownika/Usuwanieproblemów” (str. 23)

„Poradnik

4

Wybranie rozmiaru obrazu

О Wybraé tryb

Zdjçcie:

Nacisn^é^^on (Rozmiar

obrazu).

e Wybraé rozmiar za pomocg

Ж/Т.

Wydruk

maks

10x15cm/4x6"

Przyb poj obrazu____________ 33zdj

k2M

VGA

Rozm zdjçcia

Пм

• Powyzszy ekran dotyczy zdjçc.

• Dia filmów wybrac [640(Wys.jakosc)] (tylko

„Memory Stick PRO Duo”), [640{Standard)] lub

[160].

Nacisn^é^^ QD (Rozmiar

obrazu) aby zakoñczyé

nastawianie.

Przycisk "j: / Ш)

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z
makulatury, przy uzyciu tuszu na bazie oleju roslinnego,
nie zawierajqcego lotnych zwi^zków organicznych.

2 6 6 7 8 2 8 9 3 0

Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów

• Kabel USB (1) (DSC-W30/W40)

» Ladowarka akumulatora

BC-CSG/BC-CSGB (!)

* Kabel A/V (1) (DSC-W30/

W40)

* Pasek na rçkç (1) (DSC-W30/

W50)

» Akumulator NP-BGl (1)/

Futeral akumulatora (1)

Pasek na szyjç (1) (DSC-W40)

Miçkkipokrowiec

(1)

(DSC-

W40)

» Kabel wielozl^cza USB,

A/V (!) {DSC-W50)

* CD-ROM (Oprogramowanie

Cyber-shot) (!)

* Instrukcja obslugi: „Przeczytaj

najpierw” (ta instrukcja) (1)

* Instrukcja obslugi: „Poradnik

uzytkownika/U suwanie

problemów” (1)

Karty pamifci „Memory
Stick Duo” nie ma
w zestawie.

Aparat posiada pami^c

wewn^trzn^ (32 MB),

zalecane jest jednak nabycie

karty „Memory Stick Duo”,

ktora umozliwia wykonanie

wi^kszej ilosci zdj^c.

„Memory Stick Duo”:
mozna uzywac karty
„Memory Stick Duo”
w tym aparacie.

„Memory Stick”: nie
mozna uzywac karty
„Memory Stick” w tym
aparacie.

Nie mozna uzywac
innych kart pamiçci.

• Szczególowe informacje o

„Memory Stick Duo” ^

„Poradnik uzytkownika/

Usuwanie problemów”
(str.

95)

Uwagi

• Przed uzyciem aparatu po raz pierwszy nalezy naladowac akumulator (w zestawie).

• Do produkcji ekranu LCD uzyto bardzo precyzyjnych technologii, dziyki czemu ponad 99,99%

pikseli jest sprawnych. Jednakze na ekranie LCD mog^ siy stale pojawiac malenkie czame i/lub

jasne punkty (biale, czerwone, niebieskie lub zielone). Wystypowanie tych punktówjest

normalnym efektem procesu produkcyjnego i w zaden sposób nie wplywa na nagranie.

" II

--------------- Zaczep

• Aparat jest precyzyjnym urz^dzeniem. Nalezy

uwazac, aby nie uderzyc obiektywu ani ekranu

LCD, nie nalezy takze go naciskac. Zalozyc pasek

aby unikn^c uszkodzenia aparatu przez

upuszczenie itp.

• Do uzycia z kompatybilnymi akumulatorami Sony.

Dodatkowe informacje о tym produkcie i odpowiedzi na najczçsciej zadawane
pytania znajduj^ siç na naszej witrynie pomocy technicznej.

Mttp://ww^ ""ny.net/

Uzywanie zasilacza sieciowego

Mozna podl^czyc aparat do gniazdka sieciowego za pomocy zasilacza sieciowego AC-
LS5K (brak w zestawie). ^ „Poradnik uzytkownika/Usuwanie problemów” (str. 14).

Aby sprawdzié pozostatq moc akumuiatora

Nacisn^c przycisk POWER, aby wl^czyc i sprawdzic pozostal^ moc akumulatora na
ekranie LCD.

Wskaznik
pozostaiej
mocy
akumulatora

Wskazówki
dotyczqce
pozostaiej
mocy

Wystarczaj^ce

naladowanie

akumulatora

Akumulator

jest w polo wie

naladowany

Mala moc

akumulatora,

nagrywanie/

odtwarzanie

zatrzyma siç

wkrótce.

Wymienic akumulator na

calkowicie naladowany

lub naladowac

akumulator. (Wskaznik

ostrzegawczy miga.)

• Prawidiowy wskaznik pozostaiej mocy akumulatora pojawi siy po uplywie okolo jednej minuty.

• Wyswietlany wskaznik pozostaiej mocy akumulatora moze nie bye prawidiowy w pewnych

warunkach.

Aby wyjqé akumuiator

Przesun^c dzwigniç wyjmowania akumulatora, aby wyci^gn^c akumulator. Nalezy
uwazac, aby nie upuscic akumulatora podczas wyjmowania.

Dzwignia wyjmowania akumuiatora

Korzystanie z aparatu za granici — Zródta zasiiania

Aparat, ladowarkç i zasilacz pr^du zmiennego AC-LS5K (brak w zestawie) mozna
uzywac w kazdym kraju lub regionie, w którym napiçcie pr^du w sied wynosi pomiçdzy
100 V i 240 V, 50/60 Hz.

• Nie nalezy uzywac turystycznych transformatorów elektronicznych, moze to

spowodowac awari?.

Aby zmienié datç i godzinç

Wybrac [Nastaw zegar] na ekranie ^ (Nastawienia) i wykonac procedurç jak w kroku ©
powyzej. ^ „Poradnik uzytkownika/Usuwanie problemów” (str. 43 i 52)

О wyéwietleniu zagara

• Pólnoc jest oznaezona jako 12:00 AM, a poludnie jako 12:00 PM.

• Jesli w kroku ©-1 wybrany zostalzapis [D/M/R], zegar nalezy nastawic wformacie 24-godzinnym.

Gdy wt^czamy zasilanie

• Jezeli zegar nie jest nastawiony, po kazdym wl^czeniu aparatu pojawi siç ekran ustawiania zegara.

• Nie dotykac miejsca, w którym znajduje siç obiektyw, poniewaz oslona otwiera siç i obiektyw siç

wysuwa. Nie nalezy równiez zostawiac aparatu przez dluzszy czas z wysuniçtym obiektywem i

wyl^czonym zasilaniem, poniewaz moze to spowodowac awariç.

• Ponizszy ekran pojawi siç, gdy aparat bçdzie wl^czony po raz drugi lub po raz kolejny.

Aby wytqczyé zasilanie

Nacisn^c przycisk POWER ponownie.

• Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez okolo trzy minuty zadna ezynnose nie zostanie

wykonana, aparat automatyeznie siç wyl^czy, aby zapobiec rozladowaniu akumulatora

(Automatyezne wyl^czanie zasiiania).

Zmiana ustawienia jçzyka

Mozna zmienic jçzyk wyswietlen na ekranie, aby komunikaty ukazywaiy siç w wybranym
jçzyku. Aby zmienic ustawienie jçzyka, nacisn^c MENU i wyswietlic ekran menu. Wybrac
S (Nastawienia) przyeiskiem sterowania, po czym wybrac Jçzyk] wS (Nastawl) i
wybrac z^dany jçzyk. ^ „Poradnik uzytkownika/Usuwanie problemów” (str. 50)

О rozmiarach zdjçé

Szczególowe informacje о rozmiarach zdjçc -

problemów” (str. И)

Nastawienia fabryezne s^ oznaezone^.

Poradnik uzytkownika/Usuwanie

Rozmiar obrazu

Wskazówki

6M

Wydruk maks A4/8xl0"

3:2^)

Zachowuje proporeje 3:2

3M

Wydruk maks 13xl8cm/5x7"

2M

Wydruk maks 10xl5cm/4x6"

VGA

Do poczty e-mail

16:9^)

Wyswietlane na 16:9 HDTV^^

Liezba zdj?c Wydruk

Mniej

\

Wiçcej

Wysoka jakosc

\

W zarysach

Obrazy zostaj^ nagrane w tej samej proporeji 3:2 jak papier fotografiezny, pocztówki, itp.

Brzegi

obrazu

z

obu

stron

mog^

zostac

obciçte

podczas

druku

^

„Poradnik uzytkownika/Usuwanie

problemów” (str. 89)

Uzywaj^c

otworu

dia

karty

Memory

Stick

lub

pol^czenia

USB,

mozna

otrzymac

obrazy

o

wyzszej

jakosci.

O iloéci zdjçé i o dopuszczalnym czasie rejestraeji filmów

Liezba zdjçc i czas filmów, które mozna nagrac zalez^ od wybranego rozmiaru obrazu.

Szczególowe informacje o dopuszczalnej liczbie lub czasie ^ „Poradnik uzytkownika^

Usuwanie problemów^ (str. 21)

Zdjçcia

----- Maksymalna

liezba nagranych
zdjçc

* ^0:Уl:27]|Н

Filmy

— Maksymalny czas

nagrywania

Lampka aktywnosci

• Dopuszczalna liezba zdj^c oraz dopuszczalny czas mog^ si^ roznic, zaleznie od warunkow rejestraeji.

Aby wyj^c „Memory Stick Duo”

Otworzyc oslon^ akumulatora/„Memory Stick Duo”,
po czym jeden raz nacisn^c kart^ „Memory Stick Duo”.

Gdy pall sif lampka aktywnosci

Nie wyjmowac akumulatora/„Memory Stick Duo” ani
nie wyl^czac zasiiania. Dane mog^ zostac uszkodzone.

ci^g dalszy na odwrotnej stranie

К

1

Príprava bioku akumuiátorú

VIozte Ыок akumulátorú.

Jemnë zatlacte na blok akumulátorú, az zaklapne na misto.

&

K zàsuvce

Nabijecka akumulátorú

SÍt’ového napájení

Napájecí kabel

Pripojte kabel

sítového prívodu.

Kontrolka CHARGE

Svítí:

Nabíjení

Nesvítí:

Skonceno

(úcinny náboj)

Budete-li pokracovat v nabíjení bioku akumulátorú jeste zhruba hodinu
(dokud nebude

piné nabity),

vydrzí náboj ponekud déle.

<_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Nabíjecku akumulátorú pripojte ke snadno prístupné zásuvce sííové zásuvce.

• Ani V prípadech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není prístroj odpojen od zdroje strídavého napetí,

dokud je pripojen do zásuvky. Dojde-li behem pouzívání napájecky akumulátorú k jakymkoliv

potízím, ihned preruste napájení prístroje - zástrcku ihned odpojte od sííové zásuvky.

• Po skonceném nabíjení odpojte kabel sííového prívodu ze zásuvky a blok akumulátorú vyjmete

z nabíjecky.

• Cas potr ebny k úplnému nabití bioku akumulátorú (prilozen) ze stavu úplného vybití pr i teplote

25°C ciní zhruba 330minut a bezná doba nabíjení je zhruba 270minut. Za urcitych okolnostínebo

podmínek múze nabíjení trvat déle.

Vlozte nabity blok akumulátorú.

Otevrete kryt
akum ulátorú/karty
„Memory Stick Duo“.

Pácka к vysunutí akumulátoru

Hranou bioku akumulátorú
zatlacte

pácku к vysunutí

bioku akumulátorú a vlozte
blok akumulátorú.

Uzavrete kryt
akumulátorú/karty
„Memory Stick Duo“.

2

Zapnëte

fotoaparát/nastavte

hodiny

0

Pomocí oviádacího tlacítka

nastavte hodiny.

1

Vyberte formât data na displeji pomocí A/T, poté

stisknëte

0.

2 Vyberte jednotlivé polozky pomocí ◄/►

a nastavte císelnou hodnotu pomocí A/T, poté
stisknëte

0.

Nastav. hodin

3 Vyberte [OK] pomocí ►, poté stisknëte 0.

I Nastav. hodin

* Ke zrusení vyberte [Zrusit] a stisknéte •.

3

Viozte kartu „Memory Stick

Duo“ (nepriiozena)

zasuñte do stërbiny, az zaklapne.

Neni-li viozena zádná karta „Memory Stick Duo“

Eotoaparât nahrává/prehrává snimky pomocí vnitrní pamëti (32 MB). -

prírucka/Odstrañování problèma“ (str. 23)

.Uzivatelskâ

4

Vyberte pozadovanou veiikost

snimku k pouzití

Vyberte rezim.

Statickÿ snimek:

Vyberte I

Videoklip:

Stisknëte

^nü

(veiikost

snimku).

&

Veiikost vyberte pomocí

A/W.

Tisk az 10x15cm/4x6"
Kapac.snimkuzhruba 33obr.

[T

m

I 3M

K2M

VGA ^

Velik. snimku

• Obsah displeje uvedenÿ vÿse se vztahuje ke

statickÿm snímkúm.

U

videoklipù

vyberte

[640(Lepsi)j

(jen

karta

„Memory

Stick

PRO

Duo“),

[640(Standard)j

nebo [160].

K dokonceni nastaveni

stisknëte

^ / m

(veiikost

snimku).

TIacitko

iS .

/-¡¡Ü

Vytistèno na 100% recyklovaném papiru pomocí
inkoustu bez VOC (prchavà organickà sloucenina)
vyrobeného na bàzi rostlinného oleje.

Kontrola prilozeného prislusenstvi

• USB kabel (1) (DSC-W30/W40)

» Nabijecka akumulátorú

BC-CSG/BC-CSGB (1)

» A/V kabel (1) (DSC-W30/W40)

» Pàsek na zápéstí (1) (DSC-W30/

W50)

» Dobíjecí blok akumulátorú

NP-BGl (1)/Schránka na

akumulátory (1)

Popruh na krk (1) (DSC-W40)

Mékké

prenosné

pouzdro

(1)

(DSC-W40)

»

Kabel

USB,

A/V

к

víceúcelovému

konektoru (1) (DSC-W50)

• Disk CD-ROM (aplikacní

software Cyber-shot) (1)

• Návod k obsluze: „Nejdfive si

prectéte“ (tato prírucka) (1)

• Návod k obsluze: „Uzivatelská

prírucka/Odstrañování

problémú“ (1)

Karta „Memory Stick
Duo“ neni prilozena.

Tento fotoaparat je vybaven

vlastni vnitrni pameti

(32 MB), avsak chcete-li

porizovat vice snimku,

doporucujeme zakoupit kartu

„Memory Stick Duo“.

„Memory Stick Duo“:
s fotoaparatem Ize
pouzivat karty „Memory
Stick Duo“.

„Memory Stick“:
s fotoaparátem nelze
pouzivat karty „Memory
Stick“.

Jiné pametové karty
pouzivat nelze.

• Podrobnosti o kartách

„Memory Stick Duo“

^

„Uzivatelská prírucka/

Odstrañování problémü“
(str.

95)

Poznâmky

• Fred prvnim pouzitim fotoaparâtu nabijte blok akumulâtorù (prilozen).

• LCD displej je vyroben za ponziti extrémne presné technologie, takze vice nez 99,99% pîxelù je

fnnkcnich k efektivnimn ponziti. Presto se na LCD displeji mohon trvale objevovat ojedinelé

cerné a/nebo jasné svételné body (bilé, cervené, modré nebo zelené). Tyto body json

ve vyrobnim procesn normâini a nahrâvâni nijak neovlivnnji.

^

Ocko

* Tentofotoaparâtjepfesnÿmpristrojem. Jednejte

s nim opatrné, abyste nenderili do objektivn nebo

LCD displeje a nepùsobte na néj silon. Pripojte

pâsek na zâpésti, aby nedoslo k poskozeni

fotoaparâtn napriklad pâdem apod.

• Urceno k ponziti s kompatibilnimi aknmnlâtory Sony.

Dalsi informace o produktu a odpovëdi na casto kladené dotazy naleznete na nasich
internetovÿch stránkách zákaznické podpory.

Pouzití AC adaptéru

Eotoaparât Ize pripojit pomocí AC adaptéru AC-LS5K (neprilozen) do zásuvky sifového
napájení. ^ „Uzivatelská prírucka/Odstrañování problémü“ (str. 14).

Kontrola zbÿvajici kapacity akumulátoru

Stisknutím tlacítka POWER prístroj zapnëte a zkontrolujte zbÿvajici kapacitu
akumulátoru na LCD displeji.

Indikátor
zbÿvajici
kapacity
akumulátoru

Pravidia
vztahující se
ke zbÿvajici
kapacitè
akumulátoru

Zbyvá

dostatecná

kapacita

Akumulátor

zpola plny

Nízká kapacita

akumulátoru,

nahrávání/

prehráváníbrzy

skoncí.

Vyméñte akumulátor za

plné nabity nebo

akumulátor dobijte.

(Bliká vystrazny

indikátor.)

• Nez se zobrazi správny indikátor zbÿvajici kapacity akumulátoru, trvá zhruba minutu.

• Za urcitych okolností nemusí bÿt zobrazenÿ zbÿvajici cas akumulátoru sprâvnÿ.

Vyjmuti bioku akumulátorú

Pácku k vysunutí bioku akumulátorú posuñte a blok akumulátorú vytáhnéte ven. Pri
vytahování dávejte pozor, aby blok akumulátorú nespadl.

Pácka к vysunutí akumulátoru

Pouzívání fotoaparâtu v zahranicí — zdroje napájení

Eotoaparât, nabíjecku akumulátorú a AC adaptér AC-LS5K (neprilozen) Ize pouzivat
V kterékoliv zemi nebo oblasti, kde je napájení v siti v rozmezí 100 V az 240 V AC,
50/60 Hz.

• Nepouzívejte elektronicky transformátor (cestovní prevodník), protoze múze

zpúsobit poruchu funkee.

Zmena data a casu

Vyberte [Nastav. hodin] na obrazovee ^ (Nastaveni) a provedte postup popsany v kroku

©

vyse.

^

„Uzivatelskäprirucka/Odstranoväniproblemu^ (str. 43 a52)

Na displeji hodin

• Pülnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.

• Jestlize jste vybrali [D/M/R] v kroku ©-1, nastavte cas ve 24 hodinovem cyklu.

PrI zapinani napajeni

• Jestlize nenastavite hodiny, obrazovka Nastaveni casu se zobrazi pri kazdem zapnuti fotoaparätu.

• Nedotykejte se cästi fotoaparätu s objektivem, protoze kryt se otevre a objektiv se vysune. Vypnuty

fotoaparät rovnez nenechävejte po delsi dobu s vysunutym objektivem, protoze by mohlo dojit

k poruse funkee fotoaparätu.

• Po druhem a dalsich zapnutich fotoaparätu se zobrazi näsledujici obrazovka.

Vypnuti napájení

Znovu stisknéte tlacítko POWER.

Jestlize

fotoaparät

pracuje

s

napájením

z

akumulátorú

a

pokud

u

fotoaparätu

neprovedete

po

dobu

tri

minut

zädnou

cinnost,

fotoaparät

se

automaticky

vypne,

aby

nedochäzelo

k

vybijeni

akumulátoru

(funkee automatického vypnuti).

Zmèna nastaveni jazyka

Prístroj umozftuje zmënit nastaveni displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v urceném
jazyku. Chcete-li zmënit nastaveni jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím MENU.
VyberteS (Nastaveni) ovládacím tlacítkem, poté vyberte Jazyk] v

h

(Nastaveni 1),

a vyberte pozadovany jazyk. ^ „Uzivatelská prírucka/Odstrañování problémü“ (str. 50)

Velikosti statickych snímkú

Podrobnosti o velikosti snímku ^ ,
(str. 11)

Vychozí nastaveni je oznaceno^.

Uzivatelská prírucka/Odstrañování problémü“

Veiikost snímku

Informaos

6M

Tisk az A4/8xl0"

3:2l)

Pomér stran 3:2

3M

Tisk az 13xl8cm/5x7"

2M

Tisk az 10xl5cm/4x6"

VGA

Pro elektronickou postu

16:9^)

Zobrazenína 16:9 HDTV^^

Tisk

Jemnÿ

I

Hruby

Snimky

se

zaznamenavaji

ve

stejnem

pomeru

stran

3:2,

jako

je

fotograficky

papir,

pohlednice

apod.

Pri tiskumohoubyt okrajesnimku oriznuty ^

„Uzivatelskdprirucka/Odstranovdniproblemu“

(str. 89)

Pri pouziti slotu Memory Stick nebo USB spojeni si muzete vychutnat snimky vyssi kvality.

Pocet statickych snimku, ktere Ize zapsat, a doba nahravani videokllpu

Pocet statickych snimku, ktere Ize zapsat, a doba nahravky videoklipu se lisi podle
vybrane velikosti snimku.

Podrobnosti o poctu snimku nebo casu, ktere Ize nahrat ^„Uzivatelskdpriruck^^
Odstranovdniproblemu^ (str. 21)

Videoklipy

Maximáiní doba
záznamu

Statické snimky

— Maximáiní pocet

snimku, jez Ize
ulozit

• Pocet snimku, ktere Ize zapsat, a doba zaznamu se mohou lisit podle podminek porizovani snimku.

Vyjmuti karty „Memory Stick Duo“

Otevrete kryt akumulatoru/karty „Memory Stick Duo“
a na kartu „Memory Stick Duo“ jednou zatlacte.

Jestlize sviti kontrolka pristupu

Nikdy nevyjimejte akumulator/kartu „Memory Stick
Duo“ ani nevypinejte napajeni. Mohlo by dojit
k poruseni dat.

Kontrolka pristupu

http://www.sony.net/

pokracování na druhé stranè

Advertising
Spis treści