Samsung RL23THCSW Instrukcja Obsługi

Unkcje woiei nowe odow

vnimanie-okr

Advertising
background image

'unKcje woiei nowe

odow

GtOWNE FUNKCJE TWOJEJ NOWEJ LODOWKI

Twoja nowa lodowka Samsung wyposazona jest w wiele innowacyjnych i

energooszczfdnych funkcji. Poniewaz niniejsza instrukcja obstugi dotyczy roznych modeli

lodowek, niektore dane dotycz^ce Twojego urz^dzenia mog^ si§ nieznacznie róznic od

opisanych w instrukcji.

• Energy A+

Zmniejsza zuzycie energii

• Chtodzenie bezposrednie

Przechowuj zywnoác w áwiezosci dzi^ki Chtodzeniu Bezpoáredniemu

• Oéwietlenie LED

Niskie zuzycie energii, dtuzsza zywotnoác, maty rozmiar.

Oéwietlenie LED firmy Samsung umieszczone w kazde] chtodziarce.

wigcza si§ w momencie otwarcia drzwi chtodziarki i pozwala na dost§p do

kazdego naroznika.

• Pojemnik na drzwiach w obszarze zamrazarki

Mozesz przechowywac rozne rodzaje zywnosci tj. mrozona pizza ozy sery czy

sery w pojemnikach na drzwiach w obszarze zamrazarki.

Oznaczenie CE

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywg dot. niskiego napi^cia (2006/95/EC),

Dyrektywg zgodnoáci eiektromagnetycznej (2004/108/EC) oraz Dyrektyw^ dot.

wydajnosci energetycznej (96/57/EC) Unii Europejskiej.

Zawsze naiezy zapisac typ i numer seryjny urzgdzenia do
pózniejszego wgigdu. Numer seryjny urzgdzenia znajduje
si§ na lewe] boczne] ácianie obudowy chtodziarki.

2_funkcje

Nr modelu.

Nr seryjny _

DA99-03236A (XEO).indb 2

2010.6.17 3;8;6 PH/1

Jagoda Skowroñskal 0528274SEPM-Quality Managementi 0611685208 20100928131951

Advertising
Podręcznik ten jest związany z następujących produktów: