Sony DSC-H1 Instrukcja Obsługi

Przygotowanie akumulatora, Włączanie aparatu/ustawianie zegara, Připravte akumulátory

Advertising
background image

DSC-H1
2-629-893-

91(1)

2-629-893-

91 (1)

ciąg dalszy na odwrotnej stronie

© 2005 Sony Corporation

Printed in Japan

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury,
przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu bez VOC
(prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

Digital Still Camera

___________________

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i

„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do

wykorzystania w przyszłości.

___________________

Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte
si ji k pozdějšímu použití.

Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”

(oddzielna broszura)

Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.

Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“

(samostatná publikace)

Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s

fotoaparátem.

DSC-H1

http://www.sony.net/

Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów

Ładowarka akumulatorów
Ni-MH BC-CS2A/CS2B
(1)

Kabel USB (1)

Kabel A/V (1)

Pasek na ramię (1)

Osłona obiektywu (1)

Pierścień dopasowujący
obiektyw (1)

Pokrywa obiektywu (1)/
Pasek pokrywy obiektywu
(1)

CD-ROM
(Oprogramowanie Cyber-
shot) (1)

Instrukcja obsługi aparatu
cyfrowego „Przeczytaj
najpierw” (ta instrukcja) (1)

Instrukcja obsługi „Poradnik
użytkownika/Usuwanie
problemów” (1)

Przewód zasilający (1)

Akumulatory niklowo-
wodorkowe HR6 (rozmiar
AA) (2)

Karty pamięci „Memory
Stick” nie ma w zestawie.
Aparat posiada własną pamięć
wewnętrzną (32 MB),
zalecane jest jednak nabycie
karty „Memory Stick”.

Futerał akumulatora (1)

Uwagi przed użyciem

Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować załączone akumulatory.

Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu
LCD, nie należy także go naciskać. Założyć pasek naramienny aby uniknąć uszkodzenia
aparatu przez upuszczenie go, itp.

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 16)

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej Internetowej Stronie Obsługi Klienta.

Przygotowanie akumulatora

Podłączyć ładowarkę do najbliższego, łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.

Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła
prądu zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią
problemy z ładowarką podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie,
odłączając wtyczkę od gniazdka sieciowego.

Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego i wyjąć
akumulatory niklowo-wodorkowe z ładowarki.

Czas niezbędny do naładowania zupełnie wyczerpanych akumulatorów niklowo-
wodorkowych, w temperaturze 25°C. Ładowanie może trwać dłużej w pewnych
warunkach lub okolicznościach.

Lampka CHARGE może pozostać zapalona dłużej niż sześć godzin, ale nie jest to
usterka.

Akumulator niklowo-wodorkowy

Czas ładowania

NH-AA-DA

×

2 (w zestawie)

Około 6 godz.

1

1

Ładowarka

akumulatorar

2

Podłączyć przewód
zasilający.

3

Do gniazdka
sieciowego

Przewód
zasilający

1

Włożyć akumulatory.

Lampka CHARGE

Świeci się: Ładowanie
Nie świeci się: Zakończone
(Wyjąć akumulatory)

Dopasować 3/# i
włożyć.

Używanie akumulatorów innych niż załączone
Można użyć akumulatorów niklowo-wodorkowych HR 15/51:HR6 (rozmiar AA)/Oxy
Nickel Primary Battery ZR6 (rozmiar AA)

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie

problemów” (str. 104)

Używanie zasilacza
Można podłączyć aparat przy użyciu zasilacza prądu zmiennego AC-LS5K (brak w
zestawie).

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 15). Szczegółowe

informacje w instrukcji obsługi dostarczonej z zasilaczem prądu zmiennego.

Aby sprawdzić pozostały czas akumulatora
Nacisnąć POWER aby włączyć i sprawdzić czas na ekranie.

Wyjmowanie akumulatorów
Chwycić aparat tak, aby osłona akumulatorów była na górze, po czym otworzyć osłonę i
wyjąć akumulatory. Należy uważać, aby nie upuścić akumulatorów.

Korzystanie z aparatu za granicą — Źródła zasilania
Aparat, załączoną ładowarkę i zasilacz (brak w zestawie) można używać w każdym kraju
lub regionie, w którym napięcie prądu w sieci wynosi pomiędzy 100 V i 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz. W zależności od kształtu gniazdka sieciowego [b], konieczne może
być użycie dostępnego w handlu adaptera wtyczki (tzw. przejściówki) [a].

Wskaźnik

pozostałego

czasu

akumulatora

Wskazówki

dotyczące

pozostałego

czasu

Wystarczająca

moc

akumulatora

Akumulator

jest w połowie

naładowany

Akumulator

prawie

rozładowany,

nagrywanie/

odtwarzanie

zatrzyma się

wkrótce.

Wymienić akumulatory

na w pełni naładowane

lub naładować.

(Wskaźnik ostrzegania

miga.)

Czas wyświetlany jako pozostały może nie być prawidłowy w pewnych okolicznościach.

Wskaźnik pozostałego czasu akumulatora nie wskazuje prawidłowej informacji, gdy używane są
Oxy Nickel Primary Battery.

Gdy używany jest zasilacz prądu zmiennego (brak w zestawie), wskaźnik pozostałego czasu
akumulatora nie jest wyświetlany.

Nie należy używać turystycznych transformatorów
elektronicznych, może to spowodować awarię.

BC-CS2A/
CS2B

Włączanie aparatu/ustawianie

zegara

2

2

1

Wybrać .

2

Nacisnąć POWER.

2005 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

Świeci się

3

Ustawić zegar za pomocą przycisku
sterowania.

1

Wybrać format wyświetlenia daty za pomocą v/V, po
czym nacisnąć z.

2

Wybrać każdą pozycję za pomocą b/B i nastawić
żądaną wartość za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.

3

Klawiszem B wybrać [OK] i nacisnąć z.

Aby anulować, wybrać [Cancel] i nacisnąć z.

2005 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

2005 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

2005 /

:

/

1

1 10 30

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

Aby zmienić datę i godzinę
Wybrać [Clock Set] na ekranie (Setup) i wykonać procedurę jak w kroku 3 powyżej.
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 64)

O wyświetleniu zegara

Jeśli w kroku 3-1 wybrany został zapis [D/M/Y], zegar należy nastawić w formacie 24-godzinnym.

Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.

Gdy włączamy zasilanie

Jeżeli zegar nie jest nastawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania zegara.

Nie dotykać obiektywu w momencie, gdy się wysuwa. Również nie należy pozostawiać wyłączonego
aparatu przez dłuższy czas z wysuniętym obiektywem, ponieważ może to spowodować awarię.

Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat będzie włączony po raz drugi lub po raz kolejny.

Aby wyłączyć zasilanie
Nacisnąć ponownie POWER.

Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez dłuższy czas żadna czynność nie zostanie wykonana,
aparat automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (Automatyczne
wyłączanie zasilania).

Zmiana ustawienia języka

Można zmienić język wyświetleń na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym
języku. Aby zmienić ustawienie języka, nacisnąć MENU i wyświetlić ekran menu. Wybrać

(Setup) przyciskiem sterowania, po czym wybrać [ Language] w

(Setup1) i

wybrać żądany język.

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 62)

VGA

96

S AF

A

1

Wkładanie karty „Memory

Stick”(brak w zestawie)

Wybranie rozmiaru obrazu

Otworzyć osłonę
„Memory Stick”

Wsunąć kartę „Memory Stick” do
końca, aż kliknie.

Zamknąć osłonę.

Gdy karta „Memory Stick” nie jest włożona
Aparat nagrywa/odtwarza obrazy używając pamięci wewnętrznej (32 MB).

t

„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 24)

3

3

Strona ze złączem

4

4

2

Nacisnąć

(Rozmiar

obrazu).

3

Wybrać rozmiar za pomocą
v

/V.

Powyższy ekran dotyczy zdjęć.
Dla filmów wybrać [640(Fine)] (tylko „Memory
Stick PRO”), [640(Standard)] lub [160].

4

Nacisnąć

(Rozmiar

obrazu) aby zakończyć
nastawianie.

1M

3M

3:2

5M

1M

VGA(E-Mail)

Image Size

1

Wybrać tryb.

Zdjęcie:

Wybrać

.

Film:

Wybrać

.

Przycisk

O rozmiarach zdjęć
Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie

problemów” (str. 12)

*

Obrazy zostają nagrane w tej samej proporcji 3:2 jak papier fotograficzny, pocztówki, itp.

O ilości zdjęć, które można nagrać i o dopuszczalnym czasie nagrywania
filmów
Ilość zdjęć i czas filmów, które można nagrać zależy od wybranego rozmiaru obrazu.
Szczegółowe informacje o dopuszczalnej ilości lub czasie

t „Poradnik użytkownika/

Usuwanie problemów” (str. 23)

Dopuszczalna ilość zapisanych zdjęć oraz dopuszczalny czas mogą się różnić, zależnie od warunków
rejestracji.

Aby wyjąć „Memory Stick”

Gdy pali się lampka aktywności
Nie wolno otwierać pokrywy akumulatorów, wyjmować karty „Memory Stick” ani
wyłączać zasilania. Dane mogą zostać uszkodzone.

Rozmiar obrazu

Wskazówki

Ilość zdjęć

Wydruk

5M (2592×1944)
(nastawienie

domyślne)

Aby wydrukować obrazy z dużą

gęstością zapisu w rozmiarze A4 lub A5

Mniej

Więcej

Fine

(Precyzyjny)

W zarysach

3:2 (2592×1728)*

3M (2048×1536)

1M (1280×960)

Aby drukować w rozmiarze pocztówki
Aby drukować dużą ilość obrazów
Aby dołączyć zdjęcie do poczty e-mail

lub wykorzystać podczas tworzenia stron

internetowych.

VGA(E-Mail)

(640×480)

Zdjęcia

Filmy

Maksymalna ilość zdjęć

Maksymalny czas nagrywania

Otworzyć pokrywę „Memory Stick” i
nacisnąć „Memory Stick” jeden raz.

Lampka
aktywności

Pokrywa

„Memory Stick”

4

Włożyć naładowane akumulatory.

2

1

1

2

Spód

Naciskając OPEN, otworzyć

osłonę baterii.

Dopasować 3/# i
włożyć.

Zamknąć osłonę.

PL

CZ

pokračování na druhé straně

Digital Still Camera

___________________

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i

„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do

wykorzystania w przyszłości.

___________________

Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a
uložte si ji k pozdějšímu použití.

Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”

(oddzielna broszura)

Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.

Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“

(samostatná publikace)

Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s
fotoaparátem.

DSC-H1

http://www.sony.net/

Kontrola přiloženého příslušenství

Nabíječka Ni-MH
akumulátorů BC-CS2A/CS2B
(1)

USB kabel (1)

A/V kabel (1)

Ramenní popruh (1)

Ochranný kryt objektivu
(1)

Kroužek ovladače (1)

Ochranný kryt objektivu
(1)/Šňůra přidržující
ochranný kryt objektivu (1)

Disk CD-ROM (aplikační
software Cyber-shot) (1)

Návod k obsluze digitálního
fotoaparátu „Nejdříve si
přečtěte“ (tato příručka)
(1)

Návod k obsluze
„Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“
(1)

Napájecí kabel (1)

HR6 (velikost AA) nikl-
hydridové akumulátory (2)

Karta „Memory Stick“ není
přiložena.
Tento fotoaparát je vybaven
vlastní vnitřní pamětí
(32 MB), avšak
doporučujeme zakoupit
kartu „Memory Stick“.

Schránka na akumulátory (1)

Poznámky před použitím

Před prvním použitím fotoaparátu nabijte přiložené akumulátory.

Tento fotoaparát je přesným přístrojem. Jednejte s ním opatrně, abyste neudeřili do objektivu
nebo LCD displeje a nepůsobte na něj silou. Připojte ramenní popruh, aby nedošlo k poškození
fotoaparátu například pádem apod.

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 15)

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.

Připravte akumulátory

Nabíječku akumulátorů připojte ke snadno přístupné zásuvce síťové zásuvce.

Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje
střídavého napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky
akumulátorů k jakýmkoliv potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned
odpojte od síťové zásuvky.

Po skončeném nabíjení odpojte kabel síťového přívodu ze zásuvky a nikl-hydridové
akumulátory vyjměte z nabíječky.

Doba potřebná k nabití zcela vybitých nikl-hydridových akumulátorů při teplotě 25°C.
Za určitých okolností nebo podmínek může nabíjení trvat déle.

Kontrolka CHARGE může zůstat svítit déle než šest hodin, ale nejde o poruchu funkce.

Nikl-hydridový akumulátor

Doba nabíjení

NH-AA-DA

×

2 (přiložen)

Zhruba 6 hodin

1

1

Nabíječka

akumulátorů

2

Připojte kabel síťového
přívodu.

3

K zásuvce
síťového
napájení

Napájecí kabel

1

Vložte akumulátory.

Kontrolka CHARGE

Svítí: nabíjení
Nesvítí: Skončeno (vyjměte
akumulátory.)

Srovnejte 3/# a
vložte.

Použití jiných než přiložených akumulátorů
Můžete používat nikl-hydridové akumulátory HR 15/51:HR6 (velikosti AA) / Oxy Nickel
Primary Battery ZR6 (velikosti AA).

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“

(str. 101)

Použití AC adaptéru
Fotoaparát lze připojit pomocí AC adaptéru AC-LS5K (není přiložen).

t „Uživatelská

příručka/Odstraňování problémů“ (str. 14). Prostudujte si návod k obsluze dodávaný s AC
adaptérem.

Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Stisknutím POWER přístroj zapněte a zkontrolujte čas na displeji.

Vyjmutí akumulátorů
Přidržte fotoaparát s krytem přihrádky na akumulátory směřujícím nahoru, poté otevřete
kryt přihrádky a akumulátory vyjměte. Buďte opatrní, aby akumulátory nespadly.

Používání fotoaparátu v zahraničí – zdroje napájení
Fotoaparát, dodávanou nabíječku akumulátorů a AC adaptér (není přiložen) lze používat
v kterékoliv zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V a 240 V AC,
50/60 Hz. V případě potřeby použijte podle konstrukce síťové zásuvky [b] komerčně
dostupný adaptér do zásuvky [a].

Indikátor

zbývající

kapacity

akumulátoru

Pravidla

vztahující se

ke zbývající

kapacitě

akumulátoru

Zbývá

dostatečná

kapacita

Akumulátor

zpola plný

Nízká kapacita

akumulátoru,

nahrávání/

přehrávání brzy

skončí.

Vyměňte akumulátory za

plně nabité nebo

akumulátory dobijte.

(Bliká výstražný

indikátor.)

Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývající čas správný.

Při používání akumulátorů Oxy Nickel Primary Battery nezobrazuje indikátor zbývající kapacity
správnou informaci.

Při napájení AC adaptérem (není přiložen) se indikace zbývající kapacity akumulátoru nezobrazuje.

Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní
převodník), protože může způsobit poruchu funkce.

BC-CS2A/
CS2B

Zapněte fotoaparát/nastavte

hodiny

2

2

1

Vyberte .

2

Stiskněte POWER.

2005 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

Osvětlení

3

Pomocí ovládacího tlačítka nastavte
hodiny.

1

Vyberte formát data na displeji pomocí v/V, poté
stiskněte z.

2

Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B a nastavte
číselnou hodnotu pomocí v/V, poté stiskněte z.

3

Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.

Ke zrušení vyberte [Cancel] a stiskněte z.

2005 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

2005 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

2005 /

:

/

1

1 10 30

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

Změna data a času
Vyberte [Clock Set] na obrazovce (Setup) a proveďte postup popsaný v kroku 3 výše.
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 61)

Na displeji hodin

Jestliže jste vybrali [D/M/Y] v kroku 3-1, nastavte čas ve 24 hodinovém cyklu.

Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.

Při zapínání napájení

Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení času se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.

Nedotýkejte se části fotoaparátu s objektivem, protože objektiv se vysune. Vypnutý fotoaparát
rovněž nenechávejte po delší dobu s vysunutým objektivem, protože by mohlo dojít k poruše funkce
fotoaparátu.

Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.

Vypnutí napájení
Znovu stiskněte POWER.

Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z akumulátorů a pokud s fotoaparátem neprovedete po
určitou dobu žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení
akumulátoru (funkce automatického vypnutí).

Změna nastavení jazyka

Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v určeném
jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím tlačítka
MENU. Vyberte (Setup) ovládacím tlačítkem, poté vyberte [ Language] v

(Setup1), a vyberte požadovaný jazyk.

t „Uživatelská příručka/Odstraňování

problémů“ (str. 59)

VGA

96

S AF

A

1

Vložte kartu „Memory Stick“

(není přiložena)

Vyberte požadovanou velikost

snímku k použití

Otevřete kryt „Memory Stick“.

Kartu „Memory Stick“ zcela zasuňte do
štěrbiny, až zaklapne.

Zavřete kryt.

Není-li vložena žádná karta „Memory Stick“
Fotoaparát nahrává/přehrává snímky pomocí vnitřní paměti (32 MB).

t „Uživatelská

příručka/Odstraňování problémů“ (str. 23)

3

3

Strana s kontakty

4

4

1

Vyberte režim.

Statický snímek:

Vyberte

.

Videoklip:

Vyberte

.

Tlačítko

2

Stiskněte

(velikost

snímku).

3

Velikost vyberte pomocí
v

/V.

Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke
statickým snímkům.
U videoklipů vyberte [640(Fine)] (jen karta
„Memory Stick PRO“), [640(Standard)] nebo
[160].

4

K dokončení nastavení
stiskněte

(velikost

snímku).

1M

3M

3:2

5M

1M

VGA(E-Mail)

Image Size

Velikosti statických snímků
Podrobnosti o velikosti snímku

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“

(str. 11)

*

Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.

Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávky videoklipů se liší podle
vybrané velikosti snímku.
Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát

t „Uživatelská příručka/

Odstraňování problémů“ (str. 22)

Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.

Vyjmutí karty „Memory Stick“

Jestliže svítí kontrolka přístupu
Nikdy neotevírejte kryt akumulátorů, nevyjímejte kartu „Memory Stick“ ani nevypínejte
napájení. Mohlo by dojít k porušení dat.

Velikost snímku

Informace

Počet snímků

Tisk

5M (2592×1944)
(výchozí nastavení)

K tisku snímků o vysoké hustotě o

velikosti A4 nebo A5

Méně

Více

Jemný

Hrubý

3:2 (2592×1728)*

3M (2048×1536)

1M (1280×960)

K tisku o velikosti pohlednice
K záznamu velkého počtu snímků
K připojení snímků k elektronické poště

nebo vytvoření webových stránek

VGA(E-Mail)

(640×480)

Statické snímky

Videoklipy

Maximální počet
snímků, které lze zapsat

Maximální doba záznamu

Otevřete kryt na kartu „Memory Stick“
a na kartu „Memory Stick“ jednou
zatlačte.

Kontrolka

přístupu

Kryt karty

„Memory Stick“

4

Vložte dobité akumulátory.

2

1

1

2

Spodní

strana

Stiskněte OPEN a otevřete kryt

přihrádky na akumulátory.

Srovnejte 3/# a vložte.

Zavřete kryt.

PL

CZ

Advertising