Sony DSLR-A100 Instrukcja Obsługi

Przeczytaj najpierw, Nejdříve si přečtěte, Les dette først

Advertising
background image

DSLR-A100 2-689-105-

22 (1)

Printed in Malaysia

© 2006 Sony Corporation

2-689-105-

22 (1)

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym

w 100% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie

oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków

organicznych.

Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí

inkoustu bez VOC (prchavá organická sloučenina)

vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig

organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.

Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).

Digital Single Lens Reflex Camera

Przeczytaj najpierw

PL

Nejdříve si přečtěte

CZ

Les dette først

NO

Læs dette først

DK

100

Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål
på vores websted til kundesupport.

DSLR-A100

Ytterligere informasjon om dette produktet
og svar på vanlige spørsmål finner du
på kundeservice-sidene våre på Internett
(Customer Support Website).

Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania są na naszej internetowej stronie
Obsługi Klienta.

Další informace o produktu a odpovědi
na často kladené dotazy naleznete
na našich internetových stránkách
zákaznické podpory.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy dokładnie przeczytać tę instrukcję

obsługi oraz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (PDF) na załączonej płycie

CD-ROM oraz zachować je do wykorzystania w

przyszłości.

Návod k obsluze

Před uvedením přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku

a

návod „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (PDF) na přiloženém

CD-ROM disku a uložte si ho k

pozdějšímu použití.

Bruksanvisning

Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne

håndboken og "������������������������" �����

������������������������" �����

" �����

����� på den medfølgende

CD-ROM-en, og oppbevare dem for fremtidig bruk.

Betjeningsvejledning

Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og

"����������������������������" �����

����������������������������" �����

" �����

����� på den medfølgende CD-ROM

grundigt og gemme dem til senere brug.

Advertising
Spis treści