Sony CMT-GS10 Instrukcja Obsługi

Micro hi-fi component system, Cmt-gs10, Ostrzeżenie

Advertising
background image

CMT-GS10.PL.2-899-568-63(1)

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub

porażenia prądem, chroń ten aparat przed

deszczem i wilgocią.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów

wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami

itp. Nie stawiaj także zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie

stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich

jak wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda

ściennego. W wypadku zauważenia jakiejkolwiek

nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy

natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda

ściennego.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej

jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Nie narażaj akumulatora na oddziaływanie nadmiernie

wysokiej temperatury, której źródłem jest światło

słoneczne, ogień itp.

2-899-568-63(1)

Micro HI-FI

Component System

Instrukcja obsługi

PL

CMT-GS10

© 2007 Sony Corporation Printed in China

Prawidłowe podłączenia systemu

Nie dotyczy klientów w USA i

Kanadzie

Niniejsze urządzenie

zaklasyfikowane jest jako

PRODUKT LASEROWY

KLASY 1. Niniejsze

oznaczenie znajduje się z

tyłu obudowy.

Dotyczy tylko modelu

europejskiego

Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach

może być przyczyną pogorszenia słuchu.

Informacja dla Klientów w krajach

stosujących dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation,

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonia.

Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i

bezpieczeństwa produktu jest Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W

sprawach związanych z serwisem lub gwarancją, należy

korzystać z adresów podanych w osobnych dokumentach

dotyczących serwisu lub gwarancji.

Pozbycie się zużytego sprzętu

(stosowane w krajach Unii Europejskiej

i w pozostałych krajach europejskich

stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu

oznacza, że produkt nie może być traktowany jako

odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do

odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie

zadysponowanie zużytego produktu zapobiega

potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko

oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku

niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling

materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na

temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować

się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze

służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,

w którym zakupiony został ten produkt.

Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego sterowania

Uwaga dotycząca płyt w formacie

DualDisc

Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną

zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie

oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.

Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest

zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można

zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.

Płyty muzyczne z zakodowanymi

systemami ochrony praw autorskich

Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania

płyt, które są wyprodukowane zgodnie ze standardem

Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne

rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z

zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich.

Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są

zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne

przez ten produkt.

Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w

MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.

Anteny

Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których jest dobry

odbiór i wtedy ustaw antenę.

Umieść anteny z daleka od kabli głośnikowych

i przewodu sieciowego, aby uniknąć

przechwytywania szumów.

Antena przewodowa FM

(Rozciągnij ją poziomo.)

Antena pętlowa AM

Zasilanie

Dla modeli z przełącznikiem napięcia, nastaw

VOLTAGE SELECTOR na napięcie w lokalnej sieci

elektrycznej.

Podłącz przewód sieciowy do gniazdka ściennego.

Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka ściennego,

odłącz dostarczony adapter wtyczki (tylko dla

modeli wyposażonych w adapter).

Prawy głośnik

Gniazdko ścienne

Głośniki

Włóż tylko obnażony

odcinek przewodu.

Jednokolorowy (Czerwony/)

Jednokolorowy (Czarny/)

Lewy głośnik

Podstawowe operacje

Przed używaniem systemu

Aby korzystać z pilota

Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii  i włóż

dwie baterie R6 (rozmiar AA) (w wyposażeniu), stroną

 najpierw, zgodnie z układem biegunów pokazanym

poniżej.

Uwagi o używaniu pilota

 Przy normalnym używaniu baterie powinny wystarczyć na około

sześć miesięcy.

 Nie używaj starej baterii z nową, ani nie używaj razem baterii

różnych rodzajów.

 Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie,

aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku elektrolitu z baterii i

korozji.

Nastawianie zegara
1

Włącz system.
Naciśnij  (włączanie/stan gotowości) .

2

Wybierz tryb nastawiania zegara.
Naciśnij CLOCK/TIMER SET  na pilocie. Jeżeli

na wyświetleniu ukaże się aktualny tryb, naciśnij

kilkakrotnie /  na pilocie aby wybrać

„CLOCK”, po czym naciśnij ENTER  na pilocie.

3

Nastaw czas.
Naciśnij kilkakrotnie /  na pilocie aby

nastawić godzinę, po czym naciśnij ENTER  na

pilocie. Wykonaj tę samą procedurę aby nastawić

minuty.

Nastawienia zegara zostaną stracone gdy odłączysz

przewód sieciowy lub gdy nastąpi awaria sieci

elektrycznej.

Aby wyświetlić zegar gdy system jest wyłączony,

naciśnij DISPLAY . Zegar jest wyświetlany przez

około 8 sekund.

Wybieranie źródła muzycznego

Naciśnij następujące przyciski (lub kilkakrotnie naciśnij

FUNCTION  na pilocie).
Aby wybrać

Naciśnij

CD

CD  na pilocie.

Tuner

TUNER/BAND .

Komponent (podłączony przy

użyciu kabla audio)

AUDIO IN .

Regulowanie dźwięku

Aby nastawić głośność

Naciśnij VOLUME +/ na pilocie (lub przekręć

regulator VOLUME na urządzeniu) .

Aby dodać efekt dźwiękowy

Aby

Naciśnij

Generować bardziej

dynamiczny dźwięk (Dynamic

Sound Generator X-tra)

DSGX  na

urządzeniu.

Nastawić efekt dźwiękowy

EQ .

Odtwarzanie płyty CD/MP3

1

Wybierz funkcję CD.
Naciśnij CD na pilocie (lub kilkakrotnie FUNCTION

na pilocie) .

2

Włóż płytę.
Naciśnij  (otwieranie/zamykanie)  na urządzeniu

i umieść płytę na tacy płyty, stroną z etykietą

skierowaną do góry.

Aby zamknąć tacę płyty, naciśnij  (otwieranie/

zamykanie)  na urządzeniu.

Nie zamykaj tacy płyty siłą, naciskając palcami,

ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

3

Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij  (odtwarzanie) (lub CD 

(odtwarzanie/pauza) na urządzeniu) .

Aby

Naciśnij

Zrobić pauzę w

odtwarzaniu

 (pauza) na pilocie (lub CD

 na urządzeniu) . Aby

wrócić do odtwarzania, naciśnij

ten przycisk ponownie.

Zatrzymać

odtwarzanie

 (stop) .

Wybrać folder na

płycie MP3

+/ .

Wybrać ścieżkę lub

plik

/ (wstecz/do przodu)

na pilocie (/ na

urządzeniu) .

Znaleźć określone

miejsce na ścieżce

lub pliku

Naciśnij i przytrzymaj /

(przejście do tyłu/do przodu) 

podczas odtwarzania i zwolnij

przycisk w żądanym punkcie.

Wybrać odtwarzanie

ciągłe

Kilkakrotnie REPEAT  na

pilocie, aż pojawi się „REP” lub

„REP1”.

Zmiana trybu odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE , gdy odtwarzacz

jest zatrzymany. Można wybrać normalne odtwarzanie

(„ ” dla wszystkich plików MP3 w folderze na płycie),

odtwarzanie losowe („SHUF” lub „ SHUF*”), lub

odtwarzanie programu („PGM”).

* Gdy odtwarzasz płytę CD-DA, odtwarzanie

(SHUF) wykonuje

takie same operacje jak normalne odtwarzanie (losowe).

Uwagi o odtwarzaniu ciągłym

 Wszystkie ścieżki lub pliki na płycie są odtwarzane w sposób ciągły

do pięciu razy.

 „REP1” wskazuje, że pojedyncza ścieżka lub plik są powtarzane

dopóki nie zatrzymasz.

Uwagi o odtwarzaniu płyt MP3

 Nie zapisuj innych rodzajów ścieżek, plików lub niepotrzebnych

folderów na płycie, która zawiera pliki MP3.

 Foldery, które nie zawierają plików MP3 są pomijane.

 Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności, w której zostały nagrane na

płycie.

 System może odtwarzać tylko pliki MP3, które mają rozszerzenie

„.MP3”.

 Jeżeli na płycie są pliki, które mają rozszerzenie pliku „.MP3”, ale

które nie są plikami MP3, urządzenie może wygenerować szumy lub

może działać wadliwie.

 Maksymalna liczba:

 folderów wynosi 150 (włączając folder główny).

 plików MP3 wynosi 255.

 plików MP3 i folderów, które może zawierać pojedyncza płyta

wynosi 300.

 poziomów folderów (struktura drzewa plików) wynosi 8.

 Kompatybilność ze wszystkimi programami do kodowania/zapisu

MP3, urządzeniami nagrywającymi oraz nośnikami służącymi

do nagrywania nie może być gwarantowana. Niekompatybilne

płyty MP3 mogą generować szumy lub przerywane audio lub nie

odtwarzać w ogóle.

Uwagi o odtwarzaniu płyt wielosesyjnych

 Jeżeli płyta zaczyna się sesją CD-DA (lub MP3), zostaje rozpoznana

jako płyta CD-DA (lub MP3) i inne sesje nie zostają odtworzone.

 Płyta o mieszanym formacie CD zostaje rozpoznana jako płyta CD-

DA (audio).

Słuchanie radia

1

Wybierz „FM” lub „AM”.
Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND .

2

Wybierz tryb strojenia.
Naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aż pojawi

się „AUTO”.

3

Nastaw na żądaną stację.
Naciśnij +/ na pilocie (lub TUNING + albo 

na urządzeniu) . Przeszukiwanie zatrzyma się

automatycznie, gdy stacja zostanie nastrojona, po

czym pojawi się „TUNED” i „STEREO” (tylko dla

programów stereofonicznych).

Aby zatrzymać automatyczne przeszukiwanie

Naciśnij  (stop) .

Strojenie stacji o słabym sygnale

Jeśli nie pojawi się „TUNED” i przeszukiwanie się nie

zatrzyma, naciśnij kilkakrotnie TUNING MODE , aby

pojawiło się „MANUAL”, oraz naciśnij kilkakrotnie +/

na pilocie (lub TUNING + albo  na urządzeniu)  aby

nastroić żądaną stację.

Redukcja szumów statycznych podczas odbioru

słabej stacji stereofonicznej FM

Naciśnij kilkakrotnie FM MODE  na pilocie, aż pojawi

się „MONO”, aby wyłączyć odbiór stereofoniczny.

Zmiana wyświetlenia

Aby

Naciśnij

Zmienić

informacje na

wyświetleniu

1)

DISPLAY  kilkakrotnie gdy

system jest włączony.

Sprawdzić czas,

gdy system jest

wyłączony

DISPLAY  gdy system

jest wyłączony

2)

. Zegar jest

wyświetlony przez 8 sekund.

1)

Na przykład możesz zobaczyć informacje o płycie CD/MP3, takie

jak numer ścieżki lub pliku lub nazwa foldera podczas normalnego

odtwarzania, lub całkowity czas odtwarzania, gdy odtwarzacz jest

zatrzymany.

2)

Wskaźnik STANDBY  na urządzeniu zapali się, gdy system jest

wyłączony.

Uwagi o informacjach na wyświetlaczu

 Poniższe informacje nie są wyświetlane:

 całkowity czas odtwarzania dla płyty CD-DA, zależnie od trybu

odtwarzania.

 całkowity czas odtwarzania dla płyty MP3.

 pozostały czas odtwarzania ścieżki i pliku MP3.

 Następujące informacje nie są prawidłowo wyświetlane:

 wykorzystany czas odtwarzania pliku MP3 zakodowanego przy

użyciu VBR (zmienna prędkość bitów).

 nazwy folderów i plików, które nie są zgodne ze standardem

ISO9660 Level 1, Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.

 Następujące informacje są wyświetlane:

 informacje znaczników ID3 dla plików MP3, gdy używane są

znaczniki ID3 wersji 1 i wersji 2.

 do 30 znaków informacji znacznika ID3, złożonej z drukowanych

liter (od A do Z), cyfr (od 0 do 9) i symboli (‘< > * + ,  / @ [ \ ]

_).

Znaki mogą nie wyświetlać się prawidłowo, czyli zgodnie z ich

kodowaniem.

Używanie opcjonalnych

komponentów audio

Aby podłączyć opcjonalne słuchawki

Podłącz słuchawki do gniazda PHONES  na

urządzeniu.

Aby podłączyć opcjonalny komponent

Podłącz dodatkowe komponenty źródła dźwięku do

gniazdka AUDIO IN  na urządzeniu przy pomocy

analogowego kabla audio (brak w wyposażeniu).

Zmniejsz głośność systemu i następnie wybierz funkcję

AUDIO IN.

Podkładki głośnikowe

Przymocuj załączone podkładki głośnikowe na spodzie

głośników, aby zapobiec ślizganiu się.

Advertising