Sony DSC-ST80 Instrukcja Obsługi

S af, Naładuj akumulatory, Włącz aparat/ustaw zegar

Advertising
background image

DSC-S60/S80/ST80/S90
2-590-636-91(1)

2-590-636-91 (1)

© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury,
przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu bez VOC
(prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

ciąg dalszy na odwrocie

Digital Still Camera

___________________

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.

____________________

Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte si ji k
pozdějšímu použití.

Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)

Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.

Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)

Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s
fotoaparátem.

DSC-S60/S80/ST80/S90

.

http://www.sony.net/

Dostarczone akcesoria

• Ładowarka akumulatorów Ni-MH BC-CS2A/CS2B (1)

Przewód zasilający (kabel sieciowy) (1) (DSC-S90/S80)

• Cyber-shot Station (DSC-

ST80)

–Cyber-shot Station CSS-SA

(1)

–Kabel połączeniowy A/V (1)

–Kabel USB (1)

–Zasilacz sieciowy AC-LS5 (1)

–Przewód zasilający (1)

–Akumulator (NP-NH25) (1)

–Instrukcja obsługi „Cyber-

shot Station” (1)

• Kabel wielozłącza USB, A/V (1) (DSC-S90/S80/S60)

• Akumulatory niklowo-wodorkowe

HR6 (AA) (2) (DSC-S90/S80)
Baterie alkaliczne R6 (AA) (2)
(DSC-S60)

Karta „Memory Stick” nie
należy do wyposażenia.
Aparat posiada własną pamięć
wewnętrzną (32 MB), niemniej
zalecany jest zakup karty
„Memory Stick”.

• Pasek na rękę (1)

• CD-ROM (Oprogramowanie Cyber-

shot) (1)

• Instrukcja obsługi aparatu cyfrowego

„Przeczytaj najpierw” (ta instrukcja) (1)

• Instrukcja obsługi „Poradnik

użytkownika/Usuwanie problemów” (1)

Uwagi przed użyciem

• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy należy naładować dołączone akumulatory. (jedynie

modele DSC-S90/S80/ST80)

• Aparat jest urządzeniem precyzyjnym. Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu

LCD, nie należy go także naciskać. Założyć pasek, aby uniknąć uszkodzenia aparatu na skutek
upuszczenia itp.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.

• Pojemnik na akumulatory

(1) (DSC-S90/S80)

Zaczep

Naładuj akumulatory

Informacje dotyczące modelu DSC-ST80 można znaleźć w instrukcji obsługi
„Cyber-shot Station”.

Ładowarkę akumulatorów należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazda sieciowego.

Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci, ładowarka akumulatorów pozostaje
podłączona do źródła prądu przemiennego, dopóki jest podłączona do gniazda
sieciowego. Jeśli w trakcie korzystania z ładowarki akumulatorów wystąpią jakieś
problemy, należy natychmiast wyłączyć zasilanie przez odłączenie wtyku od gniazda
sieciowego.

Po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego
oraz wyjąć akumulatory niklowo-wodorkowe z ładowarki akumulatorów.

Czas wymagany do naładowania całkowicie rozładowanych akumulatorów niklowo-
wodorkowych w temperaturze 25°C. Ładowanie może trwać dłużej w pewnych
warunkach lub okolicznościach.

Lampka CHARGE może świecić dłużej niż przez sześć godzin, nie oznacza to awarii.

Akumulator niklowo-wodorkowy

Czas ładowania

NH-AA-DA×2 (DSC-S90/S80 na wyposażeniu)

Ok. 6 godz.

1

1

Ładowarka
akumulatorów

2

Podłącz przewód
zasilający.

3

Do gniazdka
sieciowego

Przewód
zasilający (kabel
sieciowy)

1

Włóż akumulatory.

Lampka CHARGE

Świeci się: Ładuje

Nie świeci się: Zakończono (wyjmij akumulatory).

Dopasuj

3/# i

włóż.

Tylko modele DSC-S90/S80

Dostępne baterie

Można używać akumulatorów niklowo-wodorkowych HR 15/51:HR6 (AA)/baterii
alkalicznych R6 (AA)/akumulatora NP-NH25/ZR6 (AA) Oxy Nickel Primary Battery.
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 92)

Korzystanie z zasilacza

Aparat można podłączyć korzystając z zasilacza sieciowego AC-LS5K (nie należy do
wyposażenia).

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 14). Informacje

można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z zasilaczem sieciowym.

Aby sprawdzić pozostały czas użytkowania baterii

Naciśnij POWER aby włączyć aparat i sprawdzić czas na ekranie LCD.

Aby wyjąć baterie

Trzymając aparat z pokrywą komory baterii skierowaną do góry, otwórz pokrywę i wyjmij
baterie. Należy uważać, aby nie upuścić baterii.

Korzystanie z aparatu za granicą — źródła zasilania

Aparat, ładowarkę akumulatorów (dostarczaną z modelem DSC-S90/S80) i zasilacz
sieciowy (nie należy do wyposażenia) można wykorzystać w dowolnym kraju lub regionie,
w którym zakres napięć wynosi od 100 V do 240 V (prąd przemienny), 50/60 Hz. W
zależności od kształtu gniazdka sieciowego [b], konieczne może być użycie dostępnego w
handlu adaptera wtyczki (tzw. przejściówki) [a].

Wskaźnik
stanu baterii

Informacje o
stanie baterii

Wystarczająca
ilość mocy

Połowa mocy
baterii

Niska moc
baterii,
nagrywanie/
odtwarzanie
wkrótce
zostanie
zatrzymane.

Wymień akumualatory
na naładowane lub
naładuj je. (Wskaźnik
ostrzegawczy miga).

• Czas wyświetlany jako pozostały może nie być prawidłowy w pewnych okolicznościach.

• Wskaźnik pozostałego czasu użytkowania baterii może nie wyświetlać dokładnych informacji, jeśli

używane są baterie alkaliczne/Oxy Nickel Primary Battery.

• W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego (nie należy do wyposażenia) wskaźnik stanu baterii

nie jest wyświetlany.

• Nie należy używać turystycznych transformatorów

elektronicznych, może to spowodować awarię.

BC-CS2A/
CS2B/AC-LS5

Włącz aparat/ustaw zegar

2

2

1

Wybierz .

2

Naciśnij POWER.

POWER

2005 /

:

/

1

1

12

00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

Świeci się

3

Ustaw zegar za pomocą manipulatora.

1

Wybierz format daty za pomocą

v/V, po czym

naciśnij

z.

2

Wybieraj kolejne pozycje za pomocą

b/B i nastaw

żądaną wartość za pomocą

v/V, po czym naciśnij z.

3

Wybierz [OK] za pomocą

B, po czym naciśnij z.

• Aby anulować, wybierz [Cancel] i naciśnij

z.

2005 /

:

/

1

1

12

00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

2005 /

:

/

1

1

12

00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

2005 /

:

/

1

1

10

30

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

Aby zmienić datę i czas

Wybierz [Clock Set] na ekranie

(Setup) i wykonaj czynność opisaną w punkcie

3

powyżej.
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 54)

Wskazania zegara

• Jeśli w punkcie

3-1 wybrano [D/M/Y], czas należy ustawić w formacie 24-godzinnym.

• Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.

Gdy włączamy zasilanie

• Jeżeli zegar nie jest ustawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania zegara.

• Nie dotykaj okolic obiektywu, ponieważ osłona otwiera się i obiektyw się wysuwa. Nie należy także

pozostawiać przez dłuższy czas wyłączonego aparatu z wysuniętym obiektywem, ponieważ może to
spowodować awarię.

• Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat zostanie włączony po raz drugi lub kolejny.

Aby wyłączyć zasilanie

Naciśnij ponownie POWER.

• Gdy aparat jest zasilany z baterii i przez dłuższy czas nie zostanie wykonana żadna czynność, aparat

automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (funkcja Auto power-off).

Zmiana ustawienia języka

Można zmienić język informacji na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym
języku. Aby zmienić ustawienie języka, naciśnij MENU aby wyświetlić ekran menu.
Wybierz

(Setup) za pomocą manipulatora, po czym wybierz [

Language] w menu

(Setup1) i wybierz żądany język.

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”

(str. 52)

VGA

96

S AF

A

1

Włóż kartę „Memory Stick” (nie należy do

wyposażenia)

Wybierz rozmiar zdjęcia

Wsuń kartę „Memory Stick” do końca, aż kliknie.

Jeśli karta „Memory Stick” nie jest włożona

Aparat zapisuje/odtwarza obrazy, korzystając z pamięci wewnętrznej (32 MB).

t

„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 22)

3

3

1

2

2

1

Strona ze złączem

4

4

2

Naciśnij

(rozmiar

obrazu).

3

Wybierz rozmiar za pomocą

v/V.

• Powyższy ekran dotyczy zdjęć.

Dla filmów wybierz [640(Fine)] (tylko „Memory
Stick PRO”), [640(Standard)] lub [160].

4

Naciśnij

(rozmiar

obrazu), aby zakończyć
ustawianie.

VGA(E-Mail)

1M

3M

3:2

4M

1M

Image Size

1

Wybierz tryb.

Zdjęcie:

Wybierz

.

Film:

Wybierz

.

Przycisk

O rozmiarach zdjęć

Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie

problemów” (str. 12)

* Zdjęcia są zapisywane z takim samym współczynnikiem proporcji 3:2 jak dla papieru do drukarek

fotograficznych, pocztówek itp.

Ilość zdjęć, które można zapisać i dostępny czas nagrywania filmów

Ilość zdjęć, które można zapisać, może być różna w zależności od wybranego rozmiaru
zdjęcia.

Szczegółowe informacje o dostępnej ilości lub czasie

t „Poradnik użytkownika/

Usuwanie problemów” (str. 21)

• Dostępna ilość zdjęć oraz czas filmów mogą być różne w zależności od warunków fotografowania.

Aby wyjąć kartę „Memory Stick”

Gdy świeci lampka dostępu

Nie należy otwierać pokrywy ani wyłączać zasilania. Dane mogą zostać uszkodzone.

Rozmiar zdjęcia

Wskazówki

Ilość zdjęć

Wydruk

4M (2304×1728)
(ustawienie
domyślne)

Drukowanie odbitek o wysokiej
rozdzielczości, w formacie A4 lub A5

Mniej

Więcej

Wysoka jakość

Wydruk

próbny

3:2 (2304×1536)*

3M (2048×1536)

1M (1280×960)

Drukowanie odbitek o rozmiarze
pocztówki
Zapis dużej liczby zdjęć
Załączniki do poczty elektronicznej lub
tworzenie stron internetowych

VGA(E-Mail)
(640×480)

Zdjęcia

Filmy

Maksimum zapisu zdjęć

Maksimum czasu nagrywania

Otwórz osłonę, po czym naciśnij raz kartę „Memory
Stick”.

Lampka
dostępu

4

Włóż akumulatory.

1

2

3

2

1

3

2

1

Spód

Naciskając OPEN, otwórz
pokrywę.

DSC-S90/S80/S60

Dopasuj

3/# i włóż.

Dopasuj

3/# i włóż.

DSC-ST80

PL

CZ

pokračování v opačném směru

Digital Still Camera

___________________

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.

____________________

Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte si ji k
pozdějšímu použití.

Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)

Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.

Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)

Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s
fotoaparátem.

DSC-S60/S80/ST80/S90

http://www.sony.net/

Kontrola dodaného příslušenství

Nabíječka baterií Ni-MH BC-CS2A/CS2B (1)
Napájecí kabel (síťový kabel) (1) (DSC-S90/S80)

Cyber-shot Station (DSC-ST80)

Cyber-shot Station CSS-SA (1)

Spojovací kabel A/V (1)

Kabel USB (1)

Napájecí adaptér AC

AC LS5 (1)

Napájecí kabel AC (1)

Dobíjecí akumulátor

(NP-NH25) (1)

Návod k použití

„Cyber-shot Station“ (1)

Kabel USB, A/V pro víceúčelové zakončení (1)
(DSC-S90/S80/S60)

NiMH baterie (2) HR6 (velikost
AA) (DSC-S90/S80)
Alkalické baterie R6 (velikost AA)
(2) (DSC-S60)

Karta „Memory Stick“ není
součástí dodávky.
Fotoaparát má vlastní interní
paměť (32 MB), ale doporučuje se
zakoupit kartu „Memory Stick“.

Pásek na zápěstí (1)

Disk CD-ROM (software aplikace
Cyber-shot) (1)

Návod k použití digitálního
fotoaparátu „Nejdříve si přečtěte“
(tato příručka) (1)

Návod k použití „Uživatelská
příručka/Odstraňování problémů“ (1)

Než začnete přístroj používat:

Před prvním použitím fotoaparátu dobijte dodané baterie. (pouze model DSC-S90/S80/ST80)

Fotoaparát je přesný přístroj. Dejte pozor, aby objektiv nebo displej LCD do ničeho nenarazil.
Při manipulaci s ním nevyvíjejte sílu. Připevněte pásek na zápěstí, aby nedošlo k poškození
fotoaparátu například pádem apod.

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.

Pouzdro na baterie (1)
(DSC-S90/S80)

Očko

Příprava baterie

Informace týkající se modelu DSC-ST80 získáte v návodu k použití Cyber-shot
Station.

Připojte nabíječku baterií do blízké a snadno přístupné síťové zásuvky.

I když se kontrolka CHARGE nerozsvítí, není nabíječka odpojena od zdroje střídavého
elektrického proudu, dokud je zapojena do síťové zásuvky. Vyskytnou-li se při používání
nabíječky baterií potíže, ihned zastavte přívod proudu odpojením zástrčky z síťové zásuvky.

Po dokončení nabíjení odpojte napájecí kabel z síťové zásuvky a vyjměte NiMH baterie
z nabíječky.

Doba nezbytná k nabití zcela vybitých NiMH baterií při teplotě 25 °C. Za některých
podmínek či okolností může nabíjení trvat déle.

Kontrolka CHARGE může svítit déle než šest hodin. Nejde o závadu.

NiMH baterie

Doba nabíjení

NH-AA-DA×2 (dodává se s DSC-S90/S80)

Přibližně 6 hodin

1

1

Nabíječka
baterií

2

Připojte napájecí kabel.

3

Do síťové zásuvky.

Napájecí kabel
(síťový kabel)

1

Vložte baterie.

CHARGE

Indikátor svítí: Nabíjení
Indikátor nesvítí: Dokončeno
(Vyjměte baterie.)

Vložte správně strany
3/# a zasuňte
baterie.

Pouze model DSC-S90/S80

Dostupné baterie

Můžete používat baterie HR 15/51:HR6 (velikost AA) NiMH baterie/R6 (velikost AA)
alkalické baterie/akumulátor NP-NH25/ZR6 (velikost AA) Oxy Nickel Primary Battery.
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 92)

Použití napájecího adaptéru AC

Fotoaparát můžete připojit pomocí napájecího adaptéru AC-LS5K (není součástí balení).
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 14). Informace získáte
v návodu k použití dodaném s napájecím adaptérem AC.

Kontrola zbývající kapacity baterie

Stisknutím tlačítka POWER přístroj zapněte a zkontrolujte zbývající kapacitu baterie na
displeji LCD.

Vyjmutí baterií

Držte fotoaparát krytem na baterie nahoru, otevřete kryt a vyjměte baterie. Dejte pozor,
abyste baterie neupustili.

Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení

Fotoaparát, nabíječku baterií (dodanou s modelem DSC-S90/S80) a napájecí adaptér AC
(není součástí balení) můžete používat v jakékoli zemi nebo oblasti, kde je napětí 100 V
až 240 V AC, 50/60 Hz. V případě potřeby použijte podle konstrukce síťové zásuvky [b]
komerčně dostupný adaptér do zásuvky [a].

Indikátor
zbývající
kapacity
baterie

Vysvětlivky
k indikátoru
zbývající
kapacity
baterie

Zbývající
kapacita je
dostatečná

Baterie je napůl
vybitá

Napětí baterie
je nízké, záznam
a přehrávání se
brzo zastaví.

Vyměňte baterie za plně
nabité nebo baterie
dobijte. (Bliká výstražný
indikátor.)

Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývající čas správný.

Při používání alkalických baterií nebo baterie Oxy Nickel Primary Battery nemusí indikátor
zbývající kapacity baterie zobrazovat správné informace.

Při používání napájecího adaptéru AC (není součástí balení) se údaj o zbývající kapacitě baterie
nezobrazuje.

Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní
převodník), protože může způsobit závadu.

BC-CS2A/
CS2B/AC-LS5

Zapnutí fotoaparátu a nastavení

hodin

2

2

1

Vyberte položku

.

2

Stiskněte tlačítko POWER.

POWER

2005 /

:

/

1

1

12

00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

Svítí

3

Pomocí ovládacího tlačítka nastavte
hodiny.

1

Vyberte formát zobrazení data pomocí

v/V, poté

stiskněte

z.

2

Vyberte jednotlivé položky pomocí

b/B a nastavte

číselnou hodnotu pomocí

v/V. Potom stiskněte z.

3

Vyberte [OK] pomocí

B, poté stiskněte z.

Chcete-li nastavení zrušit, vyberte [Cancel] a stiskněte

z.

2005 /

:

/

1

1

12

00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

2005 /

:

/

1

1

12

00

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

2005 /

:

/

1

1

10

30

AM

OK

Cancel

Clock Set

D/M/Y

M/D/Y

Y/M/D

Změna data a času

Vyberte možnost [Clock Set] na obrazovce

(Setup) a proveďte postup popsaný

v kroku

3 výše. t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 54)

O zobrazení hodin

Jestliže jste v kroku

3-1 vybrali možnost [D/M/Y], nastavte čas ve 24hodinovém cyklu.

Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.

Při zapínání napájení

Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Clock Set se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.

Nedotýkejte objektivu fotoaparátu, protože se otevře kryt a objektiv se vysune. Rovněž
nenechávejte fotoaparát s vysunutým objektivem po delší dobu při vypnutém napájení – mohlo by to
způsobit závadu.

Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.

Vypnutí napájení

Znovu stiskněte tlačítko POWER.

Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z baterie a po určitou dobu není provedena žádná operace,
fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení baterie (funkce automatického
vypnutí).

Změna nastavení jazyka

Přístroj umožňuje změnit nastavení zobrazení na displeji tak, aby se zprávy zobrazovaly
v zadaném jazyce. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu
stisknutím tlačítka MENU. Pomocí ovládacího tlačítka vyberte ikonu

(Setup)

a vyberte možnost [

Language] u položky

(Setup1). Potom vyberte požadovaný

jazyk.

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 52)

VGA

96

S AF

A

1

Vložení karty „Memory Stick“

(není součástí balení)

Výběr požadované velikosti snímku

Kartu „Memory Stick“ zcela zasuňte do štěrbiny, až zaklapne.

Pokud není vložena žádná karta „Memory Stick“

Fotoaparát zaznamenává/přehrává snímky pomocí interní paměti (32 MB).
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 22)

3

3

1

2

2

1

Strana s vývodem

4

4

2

Stiskněte tlačítko

(Velikost snímku).

3

Pomocí tlačítek

v/V vyberte

velikost snímku.

Výše uvedená obrazovka se vztahuje ke
statickým snímkům.
Při přehrávání videoklipů použijte tlačítka
[640(Fine)] (pouze karta „Memory Stick PRO“)
[640(Standard)] nebo [160].

4

Stisknutím tlačítka

(Velikost snímku) nastavení
dokončete.

VGA(E-Mail)

1M

3M

3:2

4M

1M

Image Size

1

Vyberte režim:

Statický snímek:

Vyberte
položku .

Videoklip:

Vyberte
položku .

Tlačítko

Velikosti statických snímků

Podrobnější informace k velikosti snímku

t „Uživatelská příručka/Odstraňování

problémů“ (strana 12)

*

Snímky se ukládají ve stejném poměru stran 3:2, jaký mají papíry do tiskárny pro tisk fotografií nebo
pohlednic apod.

Počet statických snímků, které lze zaznamenat, a doba záznamu videoklipů

Počet statických snímků a doba záznamu videoklipů, které lze zaznamenat, se liší podle
vybrané velikosti snímku.

Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze zaznamenat

t „Uživatelská příručka/

Odstraňování problémů“ (strana 21)

Počet snímků, které lze zaznamenat, a čas může být v závislosti na podmínkách fotografování různý.

Vyjmutí karty „Memory Stick“

Pokud kontrolka přístupu svítí

Nikdy neotevírejte kryt ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k poškození dat.

Velikost snímku

Informace

Počet snímků

Tisk

4M (2304×1728)
(výchozí nastavení)

Pro tisk snímků s vysokou hustotou ve
formátu A4 nebo A5

Méně

Více

Fine

Neuhlazený

3:2 (2304×1536)*

3M (2048×1536)

1M (1280×960)

Pro tisk o velikosti pohlednice
Pro zaznamenání vyššího počtu snímků
Pro připojení snímků ke zprávám
elektronické pošty nebo vytvoření
domovských stránek

VGA(E-Mail)
(640×480)

Statické snímky

Videoklipy

Maximální počet snímků,

které lze zaznamenat

Maximální doba, kterou lze

zaznamenat

Otevřete kryt a jednou zatlačte na kartu „Memory Stick“.

Kontrolka
přístupu

4

Vložte baterie.

1

2

3

2

1

3

2

1

Spodní strana

Držte stisknuté tlačítko
OPEN a otevřete kryt.

Srovnejte

3/# a vložte.

Srovnejte

3/# a vložte.

DSC-S90/S80/S60

DSC-ST80

PL

CZ

Advertising