Sony DSC-W50 Instrukcja Obsługi

Przygotowanie akumulatora, Włączanie aparatu/ustawianie zegara, Příprava bloku akumulátorů

Advertising
background image

DSC-W30/W40/W50/W70
2-673-237-92(1)

2-673-237-

92 (1)

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z
makulatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego,
nie zawierającego lotnych związków organicznych.

ciąg dalszy na odwrotnej stronie

Przygotowanie akumulatora

Podłączyć ładowarkę do najbliższego, łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.

Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu
zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką
podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka
sieciowego.

Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego i wyjąć akumulator
z ładowarki.

Czas niezbędny do pełnego naładowania zupełnie wyładowanego akumulatora (w zestawie)
w temperaturze 25°C wynosi w przybliżeniu 330 minut, a rzeczywisty czas ładowania wynosi
w przybliżeniu 270 min. Ładowanie może trwać dłużej w pewnych warunkach lub okolicznościach.

1

1

Ładowarka
akumulatora

2

Podłączyć przewód
zasilający.

3

Do gniazda
sieciowego

Przewód zasilający

1

Włożyć akumulator.

Popchnąć delikatnie akumulator, aby usłyszeć kliknięcie.

Lampka CHARGE

Świeci się: Ładowanie
Nie świeci się: Zakończone (Rzeczywiste naładowanie)
Jeżeli akumulator będzie ładowany jeszcze przez około godzinę (aż będzie
całkowicie naładowany), energii wystarczy na trochę dłużej.

4

Włożyć naładowany akumulator.

Otworzyć osłonę
akumulatora/
„Memory Stick Duo”.

Włożyć akumulator, naciskając
brzegiem akumulatora

dźwignię

wyjmowania akumulatora.

Zamknąć osłonę
akumulatora/„Memory
Stick Duo”.

Dźwignia wyjmowania akumulatora

Używanie zasilacza sieciowego
Można podłączyć aparat do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego AC-
LS5K (brak w zestawie).

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 14).

Aby sprawdzić pozostałą moc akumulatora
Nacisnąć przycisk POWER, aby włączyć i sprawdzić pozostałą moc akumulatora na
ekranie LCD.

Prawidłowy wskaźnik pozostałej mocy akumulatora pojawi się po upływie około jednej minuty.

Wyświetlany wskaźnik pozostałej mocy akumulatora może nie być prawidłowy w pewnych
warunkach.

Aby wyjąć akumulator
Przesunąć dźwignię wyjmowania akumulatora, aby wyciągnąć akumulator. Należy
uważać, aby nie upuścić akumulatora podczas wyjmowania.

Korzystanie z aparatu za granicą — Źródła zasilania
Aparat, ładowarkę i zasilacz prądu zmiennego AC-LS5K (brak w zestawie) można
używać w każdym kraju lub regionie, w którym napięcie prądu w sieci wynosi pomiędzy
100 V i 240 V, 50/60 Hz.

Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to

spowodować awarię.

Wskaźnik

pozostałej

mocy

akumulatora

Wskazówki

dotyczące

pozostałej

mocy

Wystarczające

naładowanie

akumulatora

Akumulator

jest w połowie

naładowany

Mała moc

akumulatora,

nagrywanie/

odtwarzanie

zatrzyma się

wkrótce.

Wymienić akumulator na

całkowicie naładowany

lub naładować

akumulator. (Wskaźnik

ostrzegawczy miga.)

Dźwignia wyjmowania akumulatora

Włączanie aparatu/ustawianie

zegara

2

2

1

Wybrać .

2

Nacisnąć przycisk POWER.

Świeci się

3

Ustawić zegar za pomocą
przycisku sterowania.

1

Wybrać format wyświetlenia daty za pomocą
v

/V, po czym nacisnąć z.

2

Wybrać każdą pozycję za pomocą b/B i nastawić
żądaną wartość za pomocą v/V, po czym nacisnąć
z

.

3

Wybrać [OK] za pomocą B i nacisnąć z.

Aby anulować, wybrać [Anuluj] i nacisnąć z.

2006 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Anuluj

Nastawianie zegara

D/M/R

M/D/R

R/M/D

2006 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Anuluj

Nastawianie zegara

D/M/R

M/D/R

R/M/D

2006 /

:

/

1

1 10 30

AM

OK

Anuluj

Nastawianie zegara

D/M/R

M/D/R

R/M/D

Aby zmienić datę i godzinę
Wybrać [Nastaw zegar] na ekranie (Nastawienia) i wykonać procedurę jak w kroku 3
powyżej.

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 43 i 52)

O wyświetleniu zegara

Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.

Jeśli w kroku 3-1 wybrany został zapis [D/M/R], zegar należy nastawić w formacie 24-godzinnym.

Gdy włączamy zasilanie

Jeżeli zegar nie jest nastawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania zegara.

Nie dotykać miejsca, w którym znajduje się obiektyw, ponieważ osłona otwiera się i obiektyw się
wysuwa. Nie należy również zostawiać aparatu przez dłuższy czas z wysuniętym obiektywem i
wyłączonym zasilaniem, ponieważ może to spowodować awarię.

Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat będzie włączony po raz drugi lub po raz kolejny.

Aby wyłączyć zasilanie
Nacisnąć przycisk POWER ponownie.

Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez około trzy minuty żadna czynność nie zostanie
wykonana, aparat automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora
(Automatyczne wyłączanie zasilania).

Zmiana ustawienia języka

Można zmienić język wyświetleń na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym
języku. Aby zmienić ustawienie języka, nacisnąć MENU i wyświetlić ekran menu. Wybrać

(Nastawienia) przyciskiem sterowania, po czym wybrać [ Język] w

(Nastaw1) i

wybrać żądany język.

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 50)

A

1

Wkładanie „Memory Stick Duo”

(brak w zestawie)

Wybranie rozmiaru obrazu

Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest włożona
Aparat nagrywa/odtwarza obrazy używając pamięci wewnętrznej.

t „Poradnik

użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 23)

3

3

Wsunąć kartę „Memory Stick Duo”
do końca, aż kliknie.

Strona ze złączem

Strona z etykietą

4

4

Przycisk

1

Wybrać tryb.

Wybrać .

Wybrać .

Zdjęcie:

Film:

2

Nacisnąć

(Rozmiar

obrazu).

3

Wybrać rozmiar za pomocą
v

/

V

.

Powyższy ekran dotyczy zdjęć.

Dla filmów wybrać [640(Wys.jakość)] (tylko
„Memory Stick PRO Duo”), [640(Standard)] lub
[160].

4

Nacisnąć

(Rozmiar

obrazu) aby zakończyć
nastawianie.

Rozm zdjęcia

Wydruk maks 10x15cm/4x6"

Przyb poj obrazu

33zdj

O rozmiarach zdjęć
Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie

problemów” (str. 11)

1)

Obrazy zostają nagrane w tej samej proporcji 3:2 jak papier fotograficzny, pocztówki, itp.

2)

Brzegi obrazu z obu stron mogą zostać obcięte podczas druku

t „Poradnik użytkownika/Usuwanie

problemów” (str. 89)

3)

Używając otworu dla karty Memory Stick lub połączenia USB, można otrzymać obrazy o wyższej
jakości.

O ilości zdjęć i o dopuszczalnym czasie rejestracji filmów
Liczba zdjęć i czas filmów, które można nagrać zależą od wybranego rozmiaru obrazu.
Szczegółowe informacje o dopuszczalnej liczbie lub czasie

t „Poradnik użytkownika/

Usuwanie problemów” (str. 21)

Dopuszczalna liczba zdjęć oraz dopuszczalny czas mogą się różnić, zależnie od warunków rejestracji.

Aby wyjąć „Memory Stick Duo”

Rozmiar obrazu

Wskazówki

Liczba zdjęć

Wydruk

7M (fabryczne nastawienie

DSC-W70)

Wydruk maks A3/11×17"

Mniej

Więcej

Wysoka jakość

W zarysach

6M (fabryczne nastawienie

DSC-W30/W40/W50)

Wydruk maks A4/8×10"

3:2

1)

Zachowuje proporcje 3:2

5M (DSC-W70)

Wydruk maks A4/8×10"

3M

Wydruk maks 13×18cm/5×7"

2M

Wydruk maks 10×15cm/4×6"

VGA

Do poczty e-mail

16:9

2)

Wyświetlane na 16:9 HDTV

3)

Zdjęcia

Filmy

Lampka aktywności

Otworzyć osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo”,
po czym jeden raz nacisnąć kartę „Memory Stick Duo”.

Gdy pali się lampka aktywności
Nie wyjmować akumulatora/„Memory Stick Duo” ani
nie wyłączać zasilania. Dane mogą zostać uszkodzone.

Maksymalna
liczba nagranych
zdjęć

Maksymalny czas
nagrywania

http://www.sony.net/

Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów

Karty pamięci „Memory

Stick Duo” nie ma

w zestawie.
Aparat posiada pamięć

wewnętrzną o pojemności 58

MB (DSC-W70) lub 32 MB

(DSC-W30/W40/W50),

zalecane jest jednak nabycie

karty „Memory Stick Duo”,

która umożliwia wykonanie

większej ilości zdjęć.
„Memory Stick Duo”:

można używać karty

„Memory Stick Duo”

w tym aparacie.

„Memory Stick”: nie

można używać karty

„Memory Stick” w tym

aparacie.

Nie można używać

innych kart pamięci.

Szczegółowe informacje o

„Memory Stick Duo”

t

„Poradnik użytkownika/

Usuwanie problemów”

(str. 95)

Ładowarka akumulatora
BC-CSG/BC-CSGB (1)

Przewód zasilający (1)

Akumulator NP-BG1 (1)/
Futerał akumulatora (1)

Kabel wielozłącza USB,
A/V (1) (DSC-W50/W70)

Kabel USB (1) (DSC-W30/W40)

Kabel A/V (1) (DSC-W30/
W40)

Pasek na rękę (1) (DSC-W30/
W50/W70)

Pasek na szyję (1) (DSC-W40)

Miękki pokrowiec (1) (DSC-
W40)

CD-ROM (Oprogramowanie
Cyber-shot) (1)

Instrukcja obsługi: „Przeczytaj
najpierw” (ta instrukcja) (1)

Instrukcja obsługi: „Poradnik
użytkownika/Usuwanie
problemów” (1)

Uwagi

Przed użyciem aparatu po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).

Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99%
pikseli jest sprawnych. Jednakże na ekranie LCD mogą się stale pojawiać maleńkie czarne i/lub
jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych punktów jest
normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.

Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Należy
uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu
LCD, nie należy także go naciskać. Założyć pasek
aby uniknąć uszkodzenia aparatu przez
upuszczenie itp.

Do użycia z kompatybilnymi akumulatorami Sony.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.

Zaczep

Digital Still Camera

Przeczytaj najpierw

PL

Nejdříve si přečtěte

CZ

DSC-W30/W40/W50/W70

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i

„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do

wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku

a příručku

„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte

si je k pozdějšímu použití.

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí
inkoustu bez VOC (prchavá organická sloučenina)
vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

pokračování na druhé straně

Příprava bloku akumulátorů

Nabíječku akumulátorů připojte ke snadno přístupné zásuvce síťové zásuvce.

Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého napětí,
dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky akumulátorů k jakýmkoliv
potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.

Po skončeném nabíjení odpojte kabel síťového přívodu ze zásuvky a blok akumulátorů vyjměte
z nabíječky.

Čas potřebný k úplnému nabití bloku akumulátorů (přiložen) ze stavu úplného vybití při teplotě
25°C činí zhruba 330 minut a běžná doba nabíjení je zhruba 270 minut. Za určitých okolností nebo
podmínek může nabíjení trvat déle.

1

1

Nabíječka akumulátorů

2

Připojte kabel
síťového přívodu.

3

K zásuvce
síťového napájení

Napájecí kabel

1

Vložte blok akumulátorů.

Jemně zatlačte na blok akumulátorů, až zaklapne na místo.

Kontrolka CHARGE

Svítí: Nabíjení
Nesvítí: Skončeno (účinný náboj)
Budete-li pokračovat v nabíjení bloku akumulátorů ještě zhruba hodinu
(dokud nebude

plně nabitý), vydrží náboj poněkud déle.

4

Vložte nabitý blok akumulátorů.

Otevřete kryt
akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“.

Hranou bloku akumulátorů
zatlačte

páčku k vysunutí

bloku akumulátorů a vložte

blok akumulátorů.

Uzavřete kryt
akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“.

Páčka k vysunutí akumulátoru

Použití AC adaptéru
Fotoaparát lze připojit pomocí AC adaptéru AC-LS5K (nepřiložen) do zásuvky síťového
napájení.

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 14).

Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Stisknutím tlačítka POWER přístroj zapněte a zkontrolujte zbývající kapacitu
akumulátoru na LCD displeji.

Než se zobrazí správný indikátor zbývající kapacity akumulátoru, trvá zhruba minutu.

Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývající čas akumulátoru správný.

Vyjmutí bloku akumulátorů
Páčku k vysunutí bloku akumulátorů posuňte a blok akumulátorů vytáhněte ven. Při
vytahování dávejte pozor, aby blok akumulátorů nespadl.

Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku akumulátorů a AC adaptér AC-LS5K (nepřiložen) lze používat
v kterékoliv zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V až 240 V AC,
50/60 Hz.

Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může

způsobit poruchu funkce.

Indikátor

zbývající

kapacity

akumulátoru

Pravidla

vztahující se

ke zbývající

kapacitě

akumulátoru

Zbývá

dostatečná

kapacita

Akumulátor

zpola plný

Nízká kapacita

akumulátoru,

nahrávání/

přehrávání brzy

skončí.

Vyměňte akumulátor za

plně nabitý nebo

akumulátor dobijte.

(Bliká výstražný

indikátor.)

Páčka k vysunutí akumulátoru

Zapněte fotoaparát/nastavte

hodiny

2

2

1

Vyberte .

2

Stiskněte tlačítko
POWER.

Svítí

3

Pomocí ovládacího tlačítka
nastavte hodiny.

1

Vyberte formát data na displeji pomocí v/V, poté
stiskněte z.

2

Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B
a nastavte číselnou hodnotu pomocí v/V, poté
stiskněte z.

3

Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.

Ke zrušení vyberte [Zrušit] a stiskněte z.

2006 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Zrušit

Nastav. hodin

D/M/R

M/D/R

R/M/D

2006 /

:

/

1

1 12 00

AM

OK

Zrušit

Nastav. hodin

D/M/R

M/D/R

R/M/D

2006 /

:

/

1

1 10 30

AM

OK

Zrušit

Nastav. hodin

D/M/R

M/D/R

R/M/D

Změna data a času
Vyberte [Nastav. hodin] na obrazovce (Nastavení) a proveďte postup popsaný v kroku
3

výše.

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 43 a 52)

Na displeji hodin

Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.

Jestliže jste vybrali [D/M/R] v kroku 3-1, nastavte čas ve 24 hodinovém cyklu.

Při zapínání napájení

Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení času se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.

Nedotýkejte se části fotoaparátu s objektivem, protože kryt se otevře a objektiv se vysune. Vypnutý
fotoaparát rovněž nenechávejte po delší dobu s vysunutým objektivem, protože by mohlo dojít
k poruše funkce fotoaparátu.

Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.

Vypnutí napájení
Znovu stiskněte tlačítko POWER.

Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z akumulátorů a pokud u fotoaparátu neprovedete po dobu
tří minut žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení akumulátoru
(funkce automatického vypnutí).

Změna nastavení jazyka

Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v určeném
jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím MENU.
Vyberte (Nastavení) ovládacím tlačítkem, poté vyberte [ Jazyk] v

(Nastavení 1),

a vyberte požadovaný jazyk.

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 50)

A

1

Vložte kartu „Memory Stick

Duo“ (nepřiložena)

Vyberte požadovanou velikost

snímku k použití

Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nahrává/přehrává snímky pomocí vnitřní paměti.

t „Uživatelská příručka/

Odstraňování problémů“ (str. 23)

3

3

Kartu „Memory Stick Duo“ zcela
zasuňte do štěrbiny, až zaklapne.

Strana s kontakty

Strana s etiketou

4

4

Tlačítko

1

Vyberte režim.

Vyberte .

Vyberte .

Statický snímek:

Videoklip:

2

Stiskněte

(velikost

snímku).

3

Velikost vyberte pomocí
v

/

V

.

Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke
statickým snímkům.

U videoklipů vyberte [640(Lepší)] (jen karta
„Memory Stick PRO Duo“), [640(Standard)]
nebo [160].

4

K dokončení nastavení
stiskněte

(velikost

snímku).

Velik. snímku

Tisk až 10x15cm/4x6"

Kapac.snímku zhruba

33obr.

Velikosti statických snímků
Podrobnosti o velikosti snímku

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“

(str. 11)

1)

Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.

2)

Při tisku mohou být okraje snímku oříznuty

t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“

(str. 89)

3)

Při použití slotu Memory Stick nebo USB spojení si můžete vychutnat snímky vyšší kvality.

Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávky videoklipů se liší podle
vybrané velikosti snímku.
Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát

t „Uživatelská příručka/

Odstraňování problémů“ (str. 21)

Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.

Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“

Velikost snímku

Informace

Počet
snímků

Tisk

7M (výchozí nastavení

fotoaparátu DSC-W70)

Tisk až A3/11×17"

Méně

Více

Jemný

Hrubý

6M (výchozí nastavení

fotoaparátu DSC-W30/W40/W50)

Tisk až A4/8×10"

3:2

1)

Poměr stran 3:2

5M (DSC-W70)

Tisk až A4/8×10"

3M

Tisk až 13×18cm/5×7"

2M

Tisk až 10×15cm/4×6"

VGA

Pro elektronickou poštu

16:9

2)

Zobrazení na 16:9 HDTV

3)

Statické snímky

Videoklipy

Kontrolka přístupu

Otevřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“
a na kartu „Memory Stick Duo“ jednou zatlačte.

Jestliže svítí kontrolka přístupu
Nikdy nevyjímejte akumulátor/kartu „Memory Stick
Duo“ ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít
k porušení dat.

Maximální počet
snímků, jež lze
uložit

Maximální doba
záznamu

http://www.sony.net/

Kontrola přiloženého příslušenství

Karta „Memory Stick

Duo“ není přiložena.
Tento fotoaparát je vybaven
vlastní vnitřní pamětí o
kapacitě 58 MB (DSC-W70)
nebo 32 MB (DSC-W30/W40/
W50), avšak chcete-li
pořizovat více snímků,
doporučujeme zakoupit kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“:

s fotoaparátem lze

používat karty „Memory

Stick Duo“.

„Memory Stick“:

s fotoaparátem nelze

používat karty „Memory

Stick“.

Jiné paměťové karty

používat nelze.

Podrobnosti o kartách
„Memory Stick Duo“
t „Uživatelská příručka/

Odstraňování problémů“

(str. 95)

Nabíječka akumulátorů

BC-CSG/BC-CSGB (1)

Napájecí kabel (1)

Dobíjecí blok akumulátorů

NP-BG1 (1)/Schránka na

akumulátory (1)

Kabel USB, A/V

k víceúčelovému

konektoru (1) (DSC-W50/

W70)

USB kabel (1) (DSC-W30/W40)

A/V kabel (1) (DSC-W30/W40)

Pásek na zápěstí (1) (DSC-W30/

W50/W70)

Popruh na krk (1) (DSC-W40)

Měkké přenosné pouzdro (1)

(DSC-W40)

Disk CD-ROM (aplikační

software Cyber-shot) (1)

Návod k obsluze: „Nejdříve si

přečtěte“ (tato příručka) (1)

Návod k obsluze: „Uživatelská

příručka/Odstraňování

problémů“ (1)

Poznámky

Před prvním použitím fotoaparátu nabijte blok akumulátorů (přiložen).

LCD displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99% pixelů je
funkčních k efektivnímu použití. Přesto se na LCD displeji mohou trvale objevovat ojedinělé
černé a/nebo jasné světelné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto body jsou
ve výrobním procesu normální a nahrávání nijak neovlivňují.

Tento fotoaparát je přesným přístrojem. Jednejte
s ním opatrně, abyste neudeřili do objektivu nebo
LCD displeje a nepůsobte na něj silou. Připojte
pásek na zápěstí, aby nedošlo k poškození
fotoaparátu například pádem apod.

Určeno k použití s kompatibilními akumulátory Sony.

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.

Očko

Digital Still Camera

Nejdříve si přečtěte

CZ

DSC-W30/W40/W50/W70

Návod k obsluze

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku

a příručku

„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte

si je k pozdějšímu použití.

Advertising
Podręcznik ten jest związany z następujących produktów: