Samsung SP-46L5H Instrukcja Obsługi

Telewizor, Projekcyjny, Instrukcja obs∏ugi

Advertising
background image

TELEWIZOR

PROJEKCYJNY

SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
SP46L5HX
SP56L5HX

Instrukcja obs∏ugi

Przed rozpocz´ciem korzystania z urzàdzenia nale˝y

dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà oraz zachowaç jà.

MENU EKRANOWE

OBRAZ W OBRAZIE (PIP)

TELEGAZETA

Advertising