Samsung GT-E2600 Instrukcja Obsługi

Telefon komórkowy instrukcja obsługi, Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, Gt-e2600

Advertising
background image

www.samsung.pl

www.samsung.com

W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług,

karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji

mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą

wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej

instrukcji.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone

lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że

zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
Ten produkt obejmuje określone oprogramowanie udostępniane

bezpłatnie lub na zasadzie otwartego dostępu do kodu źródłowego.

Szczegółowe warunki umów licencyjnych, zastrzeżenia, oświadczenia

oraz informacje prawne są dostępne w witrynie internetowej firmy

Samsung pod adresem opensource.samsung.com.

Telefon komórkowy

Instrukcja obsługi

GT-E2600

Printed in Korea

GH68-35791N

Polish. 02/2013. Rev. 1.1

1

Czterokierunkowy klawisz

nawigacyjny

W trybie oczekiwania dostęp

do menu definiowanych

przez użytkownika (w lewo/

prawo/górę/dół); w trybie

menu przewijanie opcji menu,

nawiązywanie fałszywego

połączenia (w dół).

Patrz temat „Nawiązywanie

fałszywych połączeń”.

Domyślny wygląd ekranu

głównego i fabrycznie

zdefiniowanych menu różni się w

zależności od operatora.

2

Klawisz połączenia

Nawiązywanie i odbieranie

połączeń; w trybie oczekiwania

wyświetlanie spisów połączeń

i wiadomości; wysyłanie

wiadomości alarmowej.

Patrz temat „Uaktywnianie

i wysyłanie wiadomości

alarmowej”.

3

Klawisz usługi poczty

głosowej

W trybie oczekiwania dostęp

do wiadomości poczty głosowej

(naciśnij i przytrzymaj).

4

Klawisze alfanumeryczne

5

Klawisze funkcyjne

Wykonywanie czynności

opisanych w dolnej części

wyświetlacza.

6

Klawisz włączania/wyłączania/

zakończenia połaczenia

Włączanie lub wyłączanie

telefonu (naciśnij i przytrzymaj);

zakończenie połączenia; w

trybie menu powrót do trybu

oczekiwania.

7

Klawisz potwierdzenia

Wybór zaznaczonej opcji

menu lub zatwierdzenie

wprowadzonych danych; w

trybie oczekiwania dostęp do

trybu menu.

Funkcja tego klawisza różni się w

zależności od operatora i regionu.

8

Klawisz profilu cichego

W trybie oczekiwania aktywacja

lub dezaktywacja profilu cichego

(naciśnij i przytrzymaj).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

UWAGA!

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych,

która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy

przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub

przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych

styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów

telefonu.
Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i

poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać

telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją

ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego

jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych

do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w

wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz

zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych

w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki

wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

8

6

5

7

4

3

2

1

Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie

wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas

potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać

urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi.

Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała

je poczta głosowa.
Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie

połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków

drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg,

lód i wzmożony ruch.
Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy

spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego

obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać

połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować

rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność

nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a

następnie kontynuować.
Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą

odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd.

Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer

pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających

pilnej pomocy lekarza.
Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer

pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej

z zagrożeniem życia.
W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny

numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego

niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której

raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać

pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem

elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek

elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać

ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi

dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez

producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem

elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej

(Li-Ion).
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy

skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę

Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych

baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie

urządzenia.
Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas

pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich

przepisów lokalnego prawa.
Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach

wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki.

Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na

wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego

zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub

bardzo wysokich temperatur.
Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia

urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i

czasu pracy baterii.
Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami.

Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i –

baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych

ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi

ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.
Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia

w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości

radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od

rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości

minimum 15 cm od rozrusznika serca.
Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać

urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych,

których pracę mogą zakłócać fale radiowe.
Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni

skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe

mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się

z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.
Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę

niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem

aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest

bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii,

lecz wyłączyć urządzenie.
W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się

do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na

stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami

chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów

wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane

urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.
Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem.

Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych

samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w

samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.
Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować

nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze

informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów,

dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas

prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas

prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy

postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy

elektroniczne urządzenia.
Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone,

wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się

wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie

wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach

spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może

doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym

otoczeniu.
Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.

Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.

Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura

dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła

słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np.

monetami, kluczami i naszyjnikami.

Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.

Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić

do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym

karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami.

Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu

magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek

mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

Może to spowodować rozszczelnienie baterii.

Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.

Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie

lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu

ludzi i zwierząt.
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować

chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie

trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w

gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz

jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.
Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy,

rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może

doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy

chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno,

naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy

odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i

skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii

może skrócić jej czas pracy.
Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie

musiała być ponownie naładowana.
Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.

Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów

zatwierdzonych przez producenta.

Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji

urządzenia lub spowodować jego awarię.

W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych

przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo

użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.

Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.

Mówić prosto do mikrofonu.

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny

może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości

fal radiowych, niż to potrzebne.

Antena

wewnętvrzna

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.

Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić

do uszkodzenia słuchu.
Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może

odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku

należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki

minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub

muzykę.
W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść

do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się

nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj,

aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia

dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na

rozładowanie elektryczności statycznej.
Nie posługiwać się słuchawkami w trakcie prowadzenia

samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszać i

przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w

niektórych krajach jest to zabronione.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować

ostrożność.

Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi

akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze

nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany

sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w

przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez

wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może

doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub

używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub

uszkodzenie karty lub urządzenia.
Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami

elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych

urządzeń.
Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi

przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką

ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem

alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w

odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny

sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie

kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę

jakichkolwiek informacji.
Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię

zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed

dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się

należy zachować uwagę.
Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.
W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia

gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum

serwisowego firmy Samsung.
Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do

wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.
Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić

poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe

elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub

może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie

produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.

Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.

Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni

lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy

Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.
Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę

urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie

lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem

autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się

do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich.

Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego

rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez

użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie.
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich

ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie,

ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą

ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie

ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat

wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych

podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym.
Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub

zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić

do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z

warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie

są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate –

specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące

ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną

przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają

sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji

(tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania),

wynoszący 2,0 W/kg.
Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,525 W/kg.

Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco

niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko

niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją

bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko

możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal

radiowych.
Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi

dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą

urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią

standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o

oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i

elektronicznych)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub

dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie

należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,

zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze

zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego

wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego

usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów

innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego

wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla

środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach

domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w

którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i

sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy

usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony

jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów

europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych

baterii)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub

opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania

baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte

wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd

lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości

przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą

powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie

materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je

utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wygląd telefonu

Advertising