Samsung GT-E1190 Instrukcja Obsługi

Instrukcja obsługi, Telefon komórkowy, Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Advertising
background image

Printed in Korea

GH68-35147Q

Polish. 07/2011. Rev. 1.0

GT-E1190

Telefon komórkowy

Instrukcja obsługi

W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre

fragmenty podręcznika użytkownika mogą nie dotyczyć tego

telefonu.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać

zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung

nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez

jakikolwiek czas.
Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne o

otwartym kodzie źródłowym. Warunki licencji, zastrzeżenia,

podziękowania i uwagi zamieszczono w witrynie firmy Samsung w

sieci Web opensource.samsung.com.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem

elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek

lub gniazdek elektrycznych.
Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie

odłączać ładowarki ciągnąc za przewód
Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego
Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go

mokrymi dłońmi
Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii
Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na

uderzenia
Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej

przez producenta
Nie korzystać z urządzenia podczas burzy

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem

elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii

litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy

skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez

firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie

niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia

lub uszkodzenie urządzenia.

Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas

pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać

wszystkich przepisów lokalnego prawa.

Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach

wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki.

Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny

numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza

poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną

stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który

został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny

numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy

elektroniczne urządzenia.

W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie

włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum

serwisowego.

Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach

spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą

może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym,

brudnym otoczeniu

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych

miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od

-20°C do 50°C

Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie

temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.

Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie

światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).

Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami,

np. monetami, kluczami i naszyjnikami

Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.

Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać

pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może

doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.

Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w

tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi

dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą

urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią

standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o

oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i

elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub

dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie

należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,

zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze

zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi

wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie

tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny

recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla

środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach

domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w

którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą

i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie

należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które

wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów

europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu

zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub

opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania

baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte

wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd

lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości

przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą

powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie

materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać

je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności

za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym

użytkowaniem telefonu.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie

szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w

wyniku użytkowania telefonu.

Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności

handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że

prawo stanowi inaczej.

Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania

poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną

trwałość wszelkich elementów telefonu.

Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania

zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów

(ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu

do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z

instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w

wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku

podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z

telefonem odpowiada użytkownik.

Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu

zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na

klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy).

Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku

działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy

usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi

zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe

przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek

mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod

ciśnieniem

Może to spowodować rozszczelnienie baterii.

Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.

Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego

uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać

do oczu ludzi i zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować

chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie

baterii może skrócić jej czas pracy.

Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie

musiała być ponownie naładowana.

Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.

Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i

materiałów zatwierdzonych przez producenta

Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji

urządzenia lub spowodować jego awarię.

W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych

przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za

bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.

Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.

Mówić prosto do mikrofonu.

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie

anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję

większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

Antena wewnętrzna

Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji

ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub

przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu

Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może

prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia

pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do

wypadku.

Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku

należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić

taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę

lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub

przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia

gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do

centrum serwisowego firmy Samsung.

Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić

do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić

poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub

metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać

wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać

użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.

Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.

Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub

uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni

lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy

Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem
Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać

spokoju innym
Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę

urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć

urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować

ostrożność

Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi

akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.

Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze

nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany

sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała

w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez

wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników

może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji

producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami

pamięci

Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub

używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub

uszkodzenie karty lub urządzenia.

Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami

elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych

urządzeń.

Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi

przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką

ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem

alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w

odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny

sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem

autorskim

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem

autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się

do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich.

Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego

rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez

użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym

telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich

ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie,

ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą

ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie

ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat

wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych

podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption

Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące

ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną

przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają

sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji

(tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania),

wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł

0,562 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR

będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby

emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z

najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii,

gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię

fal radiowych.

Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania

baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do

wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed

uszkodzeniem

Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub

bardzo wysokich temperatur.

Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną

odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także

zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.

Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami.

Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i –

baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.

Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach

objętych ograniczeniami należy postępować

zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest

zabronione

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia

w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń

elektronicznych

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości

radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika

serca

W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm

od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.

W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości

minimum 15 cm od rozrusznika serca.

Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać

urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się

rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń

medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni

skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe

mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy

skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń

falami radiowymi

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę

niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem

aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest

bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku

eksplozji

W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować

baterii, lecz wyłączyć urządzenie.

W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować

się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.

Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na

stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami

chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.

Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów

wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane

urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem.

Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych

samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń

elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami

radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować

nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze

informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów,

dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych

podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie

pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia

podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa

należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi

wskazówkami:

Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.

Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie

wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć

czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.

Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać

urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od

drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby

odebrała je poczta głosowa.

Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie

połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków

drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem,

śnieg, lód i wzmożony ruch.

Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy

spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego

obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe.

Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się

do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.

Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr,

sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.

Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą

odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd.

Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na

drodze.

Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer

pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji

wymagających pilnej pomocy lekarza.

Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać

numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji

związanej z zagrożeniem życia.

1

Czterokierunkowy klawisz

nawigacyjny

W trybie oczekiwania: dostęp

do menu definiowanych

przez użytkownika (wstępnie

zdefiniowane menu są

zależne od operatora),

włączanie funkcji latarki

(w górę) i wykonywanie

fałszywych połączeń (w dół);

w trybie menu: przewijanie

opcji menu

Włączanie funkcji latarki

Wykonywanie fałszywych

połączeń

2

Klawisz połączenia

Wykonanie lub odebranie

połączenia; w trybie

oczekiwania umożliwia

wyświetlenie połączeń

ostatnio wykonanych,

nieodebranych lub

odebranych

3

Klawisz usługi poczty

głosowej

W trybie oczekiwania:

dostęp do wiadomości w

poczcie głosowej (naciśnij i

przytrzymaj)

4

Klawisze funkcyjne

Wykonywanie czynności

wskazywanych w dolnym

wierszu wyświetlacza

5

Klawisz wł./wył. /

zakończenia

Włączanie i wyłączanie

telefonu (naciśnij i

przytrzymaj); zakończenie

połączenia;

w trybie menu: anulowanie

wprowadzonych danych i

powrót do trybu oczekiwania

6

Klawisz potwierdzenia

W trybie oczekiwania:

dostęp do trybu menu; w

trybie menu: wybieranie

zaznaczonej opcji menu

oraz potwierdzanie

wprowadzonych danych

7

Klawisz profilu Cichy

W trybie oczekiwania:

włączanie i wyłączanie

profilu cichej pracy (naciśnij i

przytrzymaj)

8

Klawisze alfanumeryczne

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące

wskaźniki stanu telefonu:

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Wygląd telefonu

www.samsung.com

1

2
3

4

5

7

8

6

Ikona Opis

Moc sygnału
Rozmowa w toku
Przekazywanie połączeń włączone
Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
Alarm włączony
Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
Włączono profil Normalny
Włączono profil Cichy
Poziom naładowania baterii

Advertising