Canon PIXMA MX535 Instrukcja Obsługi

Nastavenie faxu, Nastavení faxu

Advertising
background image

XXXXXXXX

© CANON INC. 2014

MAGYAR

POLSKI

SLOVENČINA

Nastavenie faxu

Stlačením tlačidla zobrazte ponuku Ponuka nastavenia (Setup menu).
Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Nastavenia faxu (Fax settings)

a stlačte tlačidlo

OK.

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Jednod. nastavenie (Easy setup)

a stlačte tlačidlo

OK.

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Spustiť nastavenie (Start setup)

a stlačte tlačidlo

OK.

Spustí sa funkcia

Jednod. nastavenie (Easy setup).

Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke v súlade s prevádzkovým

prostredím.

11
22

33

44

Spustenie funkcie Jednod. nastavenie (Easy setup)

Keď sa zobrazí výzva Systém tel. linky pripojte ku konektoru LINE na zariadení. (Connect your TEL line system to the

device's LINE jack)

Keď sa zobrazí výzva na pripojenie telefónu alebo odkazovača

Keď sa zobrazí výzva Vyberte typ linky (Select line type)

Túto príručku si prečítajte po dokončení funkcií popísaných v časti

Prvé spustenie.

Ak chcete používať faxové funkcie zariadenia, môžete nastavenia faxu zadať prostredníctvom funkcie

Jednod. nastavenie (Easy setup).

Keď sa zobrazí výzva Typ telefónnej linky (Telephone line type)

Zariadenie pripojte ku konektoru telefónnej linky pomocou dodaného telefónneho

kábla. Potom stlačte tlačidlo

OK.

Na tomto obrázku je zobrazený základný spôsob pripojenia. O ďalších

spôsoboch pripojenia sa môžete dočítať v dokumente

Príručka online.

Používatelia v Európe: Ak chcete použiť vlastný telefónny kábel, skontrolujte,

či je to 6-vodičový telefónny kábel.

Keď sa zobrazí hlásenie Záznamník telefónu (Ans. machine on tel.) (v prípade, že fax a telefón používajú rovnakú linku)

Ak chcete pripojiť telefón alebo odkazovač, zložte kryt, pomocou telefónneho

kábla pripojte telefón alebo záznamník a stlačte tlačidlo

OK.

Ak telefón ani odkazovač pripojiť nechcete, jednoducho stlačte tlačidlo

OK.

Nepoužívajte podvojný konektor telefónnej linky.

Používatelia v Spojenom kráľovstve: V prípade potreby použite na pripojenie

adaptér B.T.

Ak sa chcete pripojiť:

priamo ku konektoru telefónnej linky na stene

k linke koncového bodu súkromnej telefónnej ústredne alebo k separátoru xDSL

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Telefónna linka (Telephone line) a stlačte tlačidlo OK.

Ak sa chcete pripojiť:

k internetovému telefónu

k modemu xDSL

k linke ISDN

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Telefónna linka IP (IP telephone line) a stlačte tlačidlo OK.

Informácie o režime príjmu

Môžete vybrať možnosť

Tlačidlová tónová (Touch tone) alebo Rotačná pulzná (Rotary pulse).

Pomocou tlačidiel [] vyberte

Typ telefónnej linky (Telephone line type) a stlačte tlačidlo OK.

Pripojenie telefónnej linky

Ak chcete používať záznamník:

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Používať (Use) a stlačte tlačidlo OK.

Ak nechcete používať záznamník:

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Nepoužívať (Do not use) a stlačte tlačidlo OK.

Po dokončení funkcie

Jednod. nastavenie (Easy setup) znova prejdite do položky Ponuka nastavenia (Setup menu) a upravte ďalšie nastavenia.

Zadanie používateľských nastavení faxu

Stlačením tlačidla zobrazte ponuku Ponuka nastavenia (Setup menu).
Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Nastavenia faxu (Fax settings) a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Použív. nastav. faxu (FAX user settings) a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Reg. tel. čís. zariad. (Unit TEL no. registr.) a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo faxu odosielateľa a stlačte tlačidlo

OK.

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Reg. názvu zariad. (Unit name registr.) a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte názov odosielateľa a stlačte tlačidlo

OK.

11
22
33
44
55
66
77

Výber režimu príjmu

Vhodný režim príjmu môžete vybrať podľa toho, akým spôsobom fax používate.

Služba DRPD je dostupná iba v USA a Kanade.

Nastavenie Prepnutie siete (Network switch) nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

V závislosti od nastavení externého telefónu pri prichádzajúcom hovore nemusí telefón vždy zvoniť.

Stlačte tlačidlo .
Stlačte tlačidlo

Ponuka (Menu) .

Pomocou tlačidiel [] vyberte položku

Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel [] vyberte režim príjmu, ktorý chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo

OK.

Zobrazí sa potvrdzovacie hlásenie, či chcete vykonať rozšírené nastavenia.

Ak vyberiete možnosť

Áno (Yes) a stlačíte tlačidlo OK, môžete zadať rozšírené nastavenia každého režimu príjmu.

Rozšírené nastavenia pre Režim priority telef. (TEL priority mode)

Prepn. na man./aut. (Manual/auto switch)

Zariadenie automaticky prijíma faxy, ak externé zariadenie určitý čas zvoní. Dĺžku vyzváňania môžete zadať.

Jednoduchý príjem (User-friendly RX)

Zariadenie sa automaticky prepne do režimu príjmu faxu, ak sa hovor príjme prostredníctvom pripojeného odkazovača.

Rozšírené nastavenia v režime DRPD

DRPD: zvon.pre faxy (DRPD: FAX ring pat.)

Zadajte vzor zvonenia, ktorý sa zhoduje so vzorom zvonenia služby DRPD určený telefónnou spoločnosťou.

Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

Môžete určiť, koľko ráz má externé zariadenie zazvoniť pri prichádzajúcom hovore.

Rozšírené nastavenia Prepnutie siete (Network switch)

Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

Môžete určiť, koľko ráz má externé zariadenie zazvoniť pri prichádzajúcom hovore.

Rozšírené nastavenia Režim iba faxu (Fax only mode)

Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

Môžete určiť, koľko ráz má externé zariadenie zazvoniť pri prichádzajúcom hovore.

11
22
33
44

Nastavenie režimu príjmu

Režim príjmu

Spôsob používania

Funkcia príjmu

Režim priority telef. (TEL

priority mode)

Ak používate telefón aj fax s rovnakým telefónnym

číslom:

Ak pri prichádzajúcom hovore zvoní pripojený telefón, zdvihnite slúchadlo.

Ak ide o hlasový hovor, hovorte do telefónu.

Ak ide o faxový hovor, zaveste slúchadlo, keď zariadenie začne prijímať

fax.

DRPD alebo Prepnutie

siete (Network switch)

Ak používate fax s telefónnym číslom používajúcim

službu rozpoznávania vzoru vyzváňania:

Pri prichádzajúcom hovore zariadenie rozpozná, či ide o faxový hovor.

Ak ide o faxový hovor, zariadenie automaticky príjme fax.

Ak zariadenie nerozpozná vzor vyzváňania pre faxový hovor, telefón bude

naďalej zvoniť. Zdvihnite telefón.

Režim iba faxu (Fax only

mode)

Ak zariadenie používate s telefónnym číslom iba pre

fax:

Pri prichádzajúcom faxovom hovore zariadenie automaticky príjme fax.

Podrobnosti o informáciách o odosielateľovi, režime príjmu a nastavení dátumu/času nájdete v dokumente

Príručka online.

1

2

ČEŠTINA

Nastavení faxu

Stisknutím tlačítka otevřete volbu Nabídka nastavení (Setup menu).
Pomocí tlačítka [] vyberte položku

Nastavení faxu (Fax settings)

a stiskněte tlačítko

OK.

Pomocí tlačítka [] vyberte

Snadné nastavení (Easy setup) a stiskněte

tlačítko

OK.

Pomocí tlačítka [] vyberte

Zahájit nastavení (Start setup) a stiskněte

tlačítko

OK.

Spustí se funkce

Snadné nastavení (Easy setup).

Podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení tak, aby bylo v souladu

s provozním prostředím.

11
22

33

44

Spuštění funkce Snadné nastavení (Easy setup)

Když se zobrazí zpráva „Připojte telefonní systém do konektoru tel. linky v zařízení (Connect your TEL line system to

the device's LINE jack)“

Když se zobrazí zpráva vyzývající k připojení telefonu nebo záznamníku

Když se zobrazí zpráva „Připojit (Select line type)“

Tuto příručku si přečtěte po dokončení úkonů popsaných v příručce

Příručka pro uvedení do provozu.

Chcete-li používat funkce faxu, můžete nastavení faxu upravit v rámci funkce

Snadné nastavení (Easy setup).

Když se zobrazí zpráva „Typ telefonní linky (Telephone line type)“

Připojte zařízení pomocí dodaného telefonního kabelu ke konektoru telefonní

linky a pak stiskněte tlačítko

OK.

Na obrázku je zobrazen základní způsob připojení. Další způsoby připojení viz

Příručka online.

Uživatelé v Evropě: Pokud chcete použít vlastní telefonní kabel, použijte 6 žilový

kabel.

Pokud chcete připojit telefon nebo záznamník, sejměte krytku, připojte telefon

nebo záznamník pomocí telefonního kabelu a stiskněte tlačítko

OK.

Pokud telefon nebo záznamník připojit nechcete, stiskněte pouze tlačítko

OK.

Nepřipojujte rozdvojku telefonní linky.

Uživatelé ve Velké Británii: Podle potřeby použijte pro připojení adaptér B. T.

Pokud se chcete připojit:

přímo k telefonní zásuvce ve zdi

k lince pobočkové ústředny nebo rozbočovači xDSL

Pomocí tlačítka [] vyberte nabídku

Telefonní linka (Telephone line) a stiskněte tlačítko OK.

Pokud se chcete připojit:

k internetovému telefonu

k modemu xDSL

k lince ISDN

Pomocí tlačítka [] vyberte nabídku

Linka IP telefonu (IP telephone line) a stiskněte tlačítko OK.

Můžete vybrat možnost

Tlačít. tónová (Touch tone) nebo Rotační pulsní (Rotary pulse).

Pomocí tlačítka [] vyberte nabídku

Typ telefonní linky (Telephone line type) a stiskněte tlačítko OK.

Připojování k telefonní lince

1

2

Režim příjmu

Zadání uživatelských nastavení faxu

Stisknutím tlačítka otevřete volbu Nabídka nastavení (Setup menu).
Pomocí tlačítka [] vyberte položku

Nastavení faxu (Fax settings) a stiskněte tlačítko OK.

Pomocí tlačítka [] vyberte položku

Uživatel. nast. faxu (FAX user settings) a stiskněte tlačítko OK.

Pomocí tlačítka [] vyberte položku

Reg. tel. č. jednotky (Unit TEL no. registr.) a stiskněte tlačítko OK.

Pomocí číselných tlačítek zadejte faxové číslo odesilatele a stiskněte tlačítko

OK.

Pomocí tlačítka [] vyberte položku

Reg. názvu jednotky (Unit name registr.) a stiskněte tlačítko OK.

Pomocí číselných tlačítek zadejte název odesilatele a stiskněte tlačítko

OK.

11
22
33
44
55
66
77

Výběr režimu příjmu

Můžete vybrat režim příjmu odpovídající vašim podmínkám použití faxu.

Služba DRPD je dostupná pouze v USA a Kanadě.

Přepínač sítě (Network switch) není v některých zemích nebo oblastech dostupný.

V závislosti na typu a nastavení externího telefonu nemusí při příchozím hovoru telefon zvonit.

Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko

Menu .

Pomocí tlačítka [] vyberte položku

Nast. režimu příjmu (Receive mode set.) a stiskněte tlačítko OK.

Pomocí tlačítka [] vyberte režim příjmu, který chcete nastavit, a stiskněte tlačítko

OK.

Zobrazí se obrazovka potvrzení s dotazem, zda chcete zobrazit pokročilá nastavení.

Pokud vyberete možnost

Ano (Yes) a stisknete tlačítko OK, můžete zadat upřesňující nastavení každého režimu přijmu.

Pokročilé nastavení v režimu Rež. Priorita telef. (TEL priority mode)

Ruční/auto přepín. (Manual/auto switch)

Zařízení automaticky přijímá faxy, když externí zařízení určitou dobu vyzvání. Můžete zadat dobu vyzvánění.

Pohodlný příjem (User-friendly RX)

Zařízení se automaticky přepne do režimu příjmu faxu, když hovor přijme záznamník připojený k zařízení.

Pokročilé nastavení v režimu DRPD

DRPD: Vz. vyzv. faxu (DRPD: FAX ring pat.)

Zadejte vzor vyzvánění odpovídající vzoru služby DRPD, který vám přidělil poskytovatel telefonních služeb.

Příchozí vyzvánění (Incoming ring)

Můžete určit, kolikrát externí zařízení vyzvání při příchozích hovorech.

Pokročilé nastavení v režimu Přepínač sítě (Network switch)

Příchozí vyzvánění (Incoming ring)

Můžete určit, kolikrát externí zařízení vyzvání při příchozích hovorech.

Pokročilé nastavení v režimu Režim pouze fax (Fax only mode)

Příchozí vyzvánění (Incoming ring)

Můžete určit, kolikrát externí zařízení vyzvání při příchozích hovorech.

11
22
33
44

Nastavení režimu příjmu

Režim příjmu

Způsob používání faxu

Operace příjmu

Rež. Priorita telef. (TEL

priority mode)

Pokud používáte telefon a fax se stejným telefonním

číslem:

Pokud při příchozím hovoru zazvoní připojený telefon, zvedněte

sluchátko.

Pokud se jedná o hlasové volání, použijte telefonní sluchátko.

Pokud se jedná o fax, zavěste sluchátko, jakmile zařízení začne přijímat

fax.

DRPD nebo Přepínač sítě

(Network switch)

Pokud používáte fax s telefonním číslem používajícím

službu rozpoznávání vzoru vyzvánění:

Zařízení při příchozím hovoru rozpozná, zda se jedná o faxové volání.

Pokud se jedná o fax, zařízení přijme fax automaticky.

Pokud zařízení vzor vyzvánění nerozpozná, telefon bude dále zvonit.

Přijměte telefonní hovor.

Režim pouze fax (Fax only

mode)

Pokud používáte zařízení s telefonním číslem určeným

pouze pro fax:

Při přicházejícím faxovém volání zařízení automaticky přijme fax.

Podrobnosti o informacích o odesílateli a režimu příjmu a nastavení data/času viz

Příručka online.

Když se zobrazí zpráva „Záznamník telefonu (Ans. machine on tel.)“ (v případě, že je fax a telefon na stejné lince)

Pokud chcete záznamník používat:

Pomocí tlačítka [] vyberte možnost

Použít (Use) a stiskněte tlačítko OK.

Pokud záznamník používat nechcete:

Pomocí tlačítka [] vyberte možnost

Nepoužívat (Do not use) a stiskněte tlačítko OK.

Po dokončení funkce

Snadné nastavení (Easy setup) znovu přejděte do nabídky Nabídka nastavení (Setup menu) a proveďte další nastavení.

QT5-6702-V01

PRINTED IN XXXXXXXX

Advertising